Hoang Ngôn “để lại cho đời”

Tác giả: Trình Bút

Lời nói đầu

Mục I. HOANG NGÔN CỦA NHỮNG CÁN BỘ CHÍNH QUYỀN, CÁC BAN NGÀNH

Phần 1: Lĩnh vực cầu đường

Phần 2: Lĩnh vực giao thông

Phần 3: Lĩnh vực thuế, phí, vật giá

Phần 4: Lĩnh vực điện, thủy điện, thủy lợi, cấp thoát nước

Phần 5: Lĩnh vực môi trường

Phần 6: Lĩnh vực vệ sinh, an toàn thực phẩm

Phần 7: Lĩnh vực y tế

Phần 8: Lĩnh vực giáo dục

Phần 9: Lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và xã hội

Phần 10: Lĩnh vực kinh tế, thương mại, dự án đầu tư

Phần 11: Lĩnh vực khoa học, kỹ thuật

Phần 12: Lĩnh vực thông tin, truyền thông, tuyên truyền

Phần 13: Lĩnh vực bầu cử, quan quyền, dân quyền

Phần 14: Vấn nạn tham nhũng

Phần 15: Lĩnh vực tòa án, pháp lý

Mục II: HOANG NGÔN CỦA CÁN BỘ, SĨ QUAN CÔNG AN, QUÂN ĐỘI

Phần 16: 1- Cán bộ, sĩ quan công an

Phần 17: 2- Cán bộ sĩ quan quân đội

Mục III. HOANG NGÔN CỦA CÁC “BẬC CAO MINH, HIỀN TRIẾT, TRÍ THỨC” và “NGƯỜI CỦA CÔNG CHÚNG”

Phần 18: 1- Các bậc “cao minh”, “hiền triết”, “trí thức”

Phần 19: 2- “Người của công chúng”

Mục IV. HOANG NGÔN CỦA CÁN BỘ CẤP CAO (phần 20)

Mục V. HOANG NGÔN TIẾP NỐI HOANG NGÔN (phần 21)

Mục VI. NGƯỢC DÒNG THỜI GIAN

Phần 22: 1- Hoang ngôn dối trá, lừa mị

Phần 23: 2- Hoang ngôn về lĩnh vực kinh tế

Phần 24: 3- Hoang ngôn bạo lực

Mục VII: ĐOẠN KẾT

© Copyright Tiếng Dân và Trình Bút

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây