Tôn Chỉ

Tiếng Dân tuân thủ các tiêu chí của một tờ báo độc lập, phi lợi nhuận, phi đảng phái, không để bất kỳ tổ chức chính trị nào chi phối.

Tiếng Dân giữ vai trò thu thập và phổ biến thông tin trung thực, khách quan, đa chiều.

Tiếng Dân là nơi để tất cả mọi người, mọi giới trình bày quan điểm của họ về mọi vấn đề có liên quan đến vận mệnh của đất nước, tương lai của dân tộc.