Trang chủ Tags Sach

Tag: sach

Lời Ai Điếu – Hồi ký Lê Phú Khải (chương kết)

Chương kết: THAY LỜI KẾT (tiếp theo Lời nói đầu, Ch.1, Ch.2, Ch.3, Ch.4, Ch.5, Ch.6, Ch.7a, Ch.7b, Ch.7c, Ch.7d, Ch.7đ, Ch.7e, Ch.7g, Ch.7h, Ch.7i, Ch.7k, Ch.7l, Ch.7m, Ch.8a,...

Lời Ai Điếu – Hồi ký Lê Phú Khải (chương 10)

Chương 10: CUỘC BIỂU TÌNH NGÀY 09.12.2012 (tiếp theo Lời nói đầu, Ch.1, Ch.2, Ch.3, Ch.4, Ch.5, Ch.6, Ch.7a, Ch.7b, Ch.7c, Ch.7d, Ch.7đ, Ch.7e, Ch.7g, Ch.7h, Ch.7i, Ch.7k, Ch.7l,...

Lời Ai Điếu – Hồi ký Lê Phú Khải (chương 09g)

Chương 9g: “CHẤM PHÁ” CHÂN DUNG CÁC NHÀ DÂN CHỦ: NHỮNG GƯƠNG MẶT TRẺ (tiếp theo Lời nói đầu, Ch.1, Ch.2, Ch.3, Ch.4, Ch.5, Ch.6, Ch.7a, Ch.7b, Ch.7c,...

Lời Ai Điếu – Hồi ký Lê Phú Khải (chương 09e)

Chương 9e: “CHẤM PHÁ” CHÂN DUNG CÁC NHÀ DÂN CHỦ: NHÀ VĂN PHẠM ĐÌNH TRỌNG - VÌ CHƯNG HAY GHÉT CŨNG LÀ HAY THƯƠNG  (tiếp theo Lời...

Lời Ai Điếu – Hồi ký Lê Phú Khải (chương 09đ)

Chương 9đ: “CHẤM PHÁ” CHÂN DUNG CÁC NHÀ DÂN CHỦ: TÔ HẢI (tiếp theo Lời nói đầu, Ch.1, Ch.2, Ch.3, Ch.4, Ch.5, Ch.6, Ch.7a, Ch.7b, Ch.7c, Ch.7d, Ch.7đ, Ch.7e,...

Lời Ai Điếu – Hồi ký Lê Phú Khải (chương 09d)

Chương 9d: “CHẤM PHÁ” CHÂN DUNG CÁC NHÀ DÂN CHỦ: DƯƠNG THU HƯƠNG VỚI NGHỀ NGHIỆP: CHỐNG ĐẢNG (tiếp theo Lời nói đầu, Ch.1, Ch.2, Ch.3, Ch.4, Ch.5, Ch.6,...

Lời Ai Điếu – Hồi ký Lê Phú Khải (chương 09c)

Chương 9c: “CHẤM PHÁ” CHÂN DUNG CÁC NHÀ DÂN CHỦ: HOÀNG HƯNG, “CHÀNG TUỔI TRẺ VỐN DÒNG HÀO KIỆT” (tiếp theo Lời nói đầu, Ch.1, Ch.2, Ch.3, Ch.4, Ch.5,...

Lời Ai Điếu – Hồi ký Lê Phú Khải (chương 09b)

Chương 9b: “CHẤM PHÁ” CHÂN DUNG CÁC NHÀ DÂN CHỦ: HÀ SĨ PHU (tiếp theo Lời nói đầu, Ch.1, Ch.2, Ch.3, Ch.4, Ch.5, Ch.6, Ch.7a, Ch.7b, Ch.7c, Ch.7d, Ch.7đ,...

Lời Ai Điếu – Hồi ký Lê Phú Khải (chương 09a)

Chương 9a: “CHẤM PHÁ” CHÂN DUNG CÁC NHÀ DÂN CHỦ: NGUYỄN KIẾN GIANG (tiếp theo Lời nói đầu, Ch.1, Ch.2, Ch.3, Ch.4, Ch.5, Ch.6, Ch.7a, Ch.7b, Ch.7c, Ch.7d, Ch.7đ,...

Lời Ai Điếu – Hồi ký Lê Phú Khải (chương 08e)

Chương 8e: NGƯỜI CÙNG THỜI: ĐÓ LÀ SƠN NAM (tiếp theo Lời nói đầu, Ch.1, Ch.2, Ch.3, Ch.4, Ch.5, Ch.6, Ch.7a, Ch.7b, Ch.7c, Ch.7d, Ch.7đ, Ch.7e, Ch.7g, Ch.7h, Ch.7i,...

Lời Ai Điếu – Hồi ký Lê Phú Khải (chương 08đ)

Chương 8đ: NGƯỜI CÙNG THỜI: TÔI ĐI ĐÒI NỢ NGUYỄN KHẢI (tiếp theo Lời nói đầu, Ch.1, Ch.2, Ch.3, Ch.4, Ch.5, Ch.6, Ch.7a, Ch.7b, Ch.7c, Ch.7d, Ch.7đ, Ch.7e, Ch.7g,...

Lời Ai Điếu – Hồi ký Lê Phú Khải (chương 08d)

Chương 8d: NGƯỜI CÙNG THỜI: NGUYÊN NGỌC (tiếp theo Lời nói đầu, Ch.1, Ch.2, Ch.3, Ch.4, Ch.5, Ch.6, Ch.7a, Ch.7b, Ch.7c, Ch.7d, Ch.7đ, Ch.7e, Ch.7g, Ch.7h, Ch.7i, Ch.7k, Ch.7l,...

Lời Ai Điếu – Hồi ký Lê Phú Khải (chương 08c)

Chương 8c: NGƯỜI CÙNG THỜI: CHẾ LAN VIÊN (tiếp theo Lời nói đầu, Ch.1, Ch.2, Ch.3, Ch.4, Ch.5, Ch.6, Ch.7a, Ch.7b, Ch.7c, Ch.7d, Ch.7đ, Ch.7e, Ch.7g, Ch.7h, Ch.7i, Ch.7k,...

Lời Ai Điếu – Hồi ký Lê Phú Khải (chương 08b)

Chương 8b: NGƯỜI CÙNG THỜI: NGUYỄN KHẮC VIỆN NHƯ TÔI BIẾT (tiếp theo Lời nói đầu, Ch.1, Ch.2, Ch.3, Ch.4, Ch.5, Ch.6, Ch.7a, Ch.7b, Ch.7c, Ch.7d, Ch.7đ, Ch.7e, Ch.7g,...

Lời Ai Điếu – Hồi ký Lê Phú Khải (chương 08a)

Chương 8a: NGƯỜI CÙNG THỜI: CHÚ BẢY TRÂN (tiếp theo Lời nói đầu, Ch.1, Ch.2, Ch.3, Ch.4, Ch.5, Ch.6, Ch.7a, Ch.7b, Ch.7c, Ch.7d, Ch.7đ, Ch.7e, Ch.7g, Ch.7h, Ch.7i, Ch.7k,...

Lời Ai Điếu – Hồi ký Lê Phú Khải (chương 07m)

Chương 7l: ĐÔI BÀI "LỀ DÂN" (tiếp theo Lời nói đầu, Ch.1, Ch.2, Ch.3, Ch.4, Ch.5, Ch.6, Ch.7a, Ch.7b, Ch.7c, Ch.7d, Ch.7đ, Ch.7e, Ch.7g, Ch.7h, Ch.7i, Ch.7k, Ch.7l) + THƯ...

Lời Ai Điếu – Hồi ký Lê Phú Khải (chương 07l)

Chương 7l: LỜI AI ĐIẾU CHO MỘT NỀN BÁO CHÍ NÔ BỘC (tiếp theo Lời nói đầu, Ch.1, Ch.2, Ch.3, Ch.4, Ch.5, Ch.6, Ch.7a, Ch.7b, Ch.7c, Ch.7d, Ch.7đ, Ch.7e,...

Lời Ai Điếu – Hồi ký Lê Phú Khải (Chương 7k)

Chương 7K: Mặt thật của các Tổng Biên tập Tiếp theo: Lời nói đầu — Chương 1 — Chương 2 — Chương 3 — Chương...

Lời Ai Điếu – Hồi ký Lê Phú Khải (chương 07i)

Chương 7i: NHỮNG NGƯỜI NÔNG DÂN TIÊN TIẾN Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG (tiếp theo Lời nói đầu, Ch.1, Ch.2, Ch.3, Ch.4, Ch.5, Ch.6, Ch.7a, Ch.7b, Ch.7c, Ch.7d,...

Lời Ai Điếu – Hồi ký Lê Phú Khải (chương 07h)

Chương 7h: NGƯỜI KÉO NHỊ Ở QUẬN 19 THÀNH PARIS (tiếp theo Lời nói đầu, Ch.1, Ch.2, Ch.3, Ch.4, Ch.5, Ch.6, Ch.7a, Ch.7b, Ch.7c, Ch.7d, Ch.7đ, Ch.7e, Ch.7g) Chiếc máy...

Lời Ai Điếu – Hồi ký Lê Phú Khải (chương 07g)

Chương 7g: QUẢNG CHÂU - THÂM QUYẾN - HỒNG KÔNG - MA CAO… VÀ CUỘC THỬ NGHIỆM VỀ TIỀN NHUẬN BÚT CHO MỘT CHUYẾN ĐI (tiếp...

Lời Ai Điếu – Hồi ký Lê Phú Khải (chương 07e)

Chương 7e: NGUYỄN HÀ PHAN - BI HAY HÀI? (tiếp theo Lời nói đầu, Ch.1, Ch.2, Ch.3, Ch.4, Ch.5, Ch.6, Ch.7a, Ch.7b, Ch.7c, Ch.7d, Ch.7đ) Đầu năm 1994, sau chuyến...

Lời Ai Điếu – Hồi ký Lê Phú Khải (chương 07đ)

Chương 7đ: BA ÔNG HỌ VÕ: Võ Nguyên Giáp - Võ Văn Kiệt - Võ Viết Thanh (tiếp theo Lời nói đầu, Ch.1, Ch.2, Ch.3, Ch.4, Ch.5, Ch.6, Ch.7a,...

Lời Ai Điếu – Hồi ký Lê Phú Khải (chương 07d)

Chương 7d: MAT-XCƠ-VA KHÔNG TIN VÀO NƯỚC MẮT (tên một bộ phim Liên Xô) (tiếp theo Lời nói đầu, Ch.1, Ch.2, Ch.3, Ch.4, Ch.5, Ch.6, Ch.7a, Ch.7b, Ch.7c) Anh TX,...

Lời Ai Điếu – Hồi ký Lê Phú Khải (chương 07c)

Chương 7c: TRỞ VỀ ĐÀI TIẾNG NÓI VN (tiếp theo Lời nói đầu, Ch.1, Ch.2, Ch.3, Ch.4, Ch.5, Ch.6, Ch.7a, Ch.7b) Sau ba năm làm việc ở Đài Phát thanh...

Lời Ai Điếu – Hồi ký Lê Phú Khải (chương 07b)

Chương 7b: BA NĂM Ở ĐÀI PHÁT THANH TIỀN GIANG (tiếp theo Lời nói đầu, Ch.1, Ch.2, Ch.3, Ch.4, Ch.5, Ch.6, Ch.7a) Khi vô tới TP HCM, tôi vào cơ...

Lời Ai Điếu – Hồi ký Lê Phú Khải (chương 07a)

Chương 7 và 7a: BA MƯƠI TÁM NĂM LÀM BÁO "LỀ PHẢI" VÀ "LỀ TRÁI" (tiếp theo Lời nói đầu, Ch.1, Ch.2, Ch.3, Ch.4, Ch.5, Ch.6) Trong thời gian từ...

Lời Ai Điếu – Hồi ký Lê Phú Khải (chương 06)

Chương 6: CHÍN NĂM DẠY HỌC Ở THÔN QUÊ (tiếp theo Lời nói đầu, Ch.1, Ch.2, Ch.3, Ch.4, Ch.5) Sau khi tốt nghiệp đại học sư phạm khóa 1963-1966, thầy...

Lời Ai Điếu – Hồi ký Lê Phú Khải (chương 05)

Chương 5: NHỮNG CHUYỆN KỂ CỦA TƯỚNG QUA (tiếp theo Lời nói đầu, Ch.1, Ch.2, Ch.3, Ch.4) Sở dĩ có chương này trong hồi ký của tôi vì người phương...

Lời Ai Điếu – Hồi ký Lê Phú Khải (chương 04)

Chương 4: ĐỜI SINH VIÊN (tiếp theo Lời nói đầu, Ch.1, Ch.2, Ch.3) Cuộc đời thật trớ trêu, nhờ “thi trượt” mà tôi được biết thầy Tuất, hiệu phó...