Mấy lời chân thành gửi tân Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

 •  
 •  
 •  
 •  

Mạc Văn Trang

5-4-2021

Trước hết xin chúc mừng Anh Bảy đã được Quốc hội bầu vào chức vụ cao quý: Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam.

Anh đã đặt tay lên Hiến pháp và tuyên thệ trước quốc dân đồng bào nhận vinh dự và trọng trách lớn lao CHỦ TỊCH NƯỚC.

Thưa Chủ tịch,

Là một công dân, tôi chân thành gửi đến Tân Chủ tịch mấy điều thành thật sau đây:

1. Chủ tịch hãy phát huy tính năng động tích cực vốn có, đi sâu, đi sát các tầng lớp nhân dân, nhất là những nhóm yếu thế, vùng sâu vùng xa, thấu hiểu thực trạng xã hội để có tiếng nói và các quyết sách hợp lòng dân. Tránh tình trạng chỉ quanh quẩn tiếp xúc nhóm “cử tri chuyên nghiệp” ở Ba Đình để nghe những lời tâng bốc!

2. Chủ tịch hãy phát huy bản lĩnh, trí tuệ, nghĩa khí của người “Quảng Nam hay cãi’: Cãi vì SỰ THẬT, cãi vì CÔNG LÝ. Cho nên hãy dùng quyền lực của Chủ tịch nước để bảo vệ SỰ THẬT, bảo vệ CÔNG LÝ, dám cách chức những quan chức làm láo, nói láo, chà đạp lên Hiến pháp, pháp luật, đạo lý…

3. Chủ tịch nước có vai trò, vị thế khác với Thủ tướng, nên phong cách và ngôn ngữ cũng phải khác với Thủ tướng. Cách quát nạt như khi họp Chính phủ; cách “nổ” khi đi các địa phương, tỉnh nào cũng là “đầu tàu”, là “trung tâm”; rồi tỉnh nào đó phải thành “Hồng Công”, Hà nội thành Paris, Sài Gòn thành Singapore, Việt Nam thành “Hổ” thành “Rồng”, hay “cột điện Mỹ cũng muốn chạy về Việt Nam” v.v… là ngôn ngữ của tuyên giáo. Chủ tịch nước phải nói năng rất chuẩn mực, dùng thư ký chuẩn mực, chớ dùng loại thư ký viết những bài diễn văn sáo rỗng dài dòng mà mang vạ vào thân. Chủ tịch nước cần lắng nghe nhiều, nhìn nhiều, nói ngắn, nói ít thôi.

4. Chủ tịch hãy dùng quyền lực của mình, sửa sai vụ án Hồ Duy Hải và vụ án Đồng Tâm đi! Hai vụ án đó trái pháp luật, trái đạo lý, lòng dân rất bức xúc. Chính ông cũng đã nói khi tiếp xúc cử tri ở Đồ Sơn, Hải Phòng rằng: “Vụ án Đồng Tâm là do chính quyền giải quyết sai quy định của pháp luật”. Từ cái sai nhỏ dẫn đến cái sai lớn và rồi dẫn đến tội ác. Vậy bây giờ là lúc Chủ tịch có quyền trong tay để sửa sai hai vụ án nhức nhối này.

5. Chủ tịch đã đặt tay lên Hiến pháp để thề, vậy Chủ tịch hãy quyết tâm thực hiện lời thề đó bằng cách chỉ đạo, giám sát các cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp phải thượng tôn và thực hiện đúng những Điều ghi trong Chương II của Hiến Pháp năm 2013, mà tôi xin phép dẫn ra dưới đây.

CHƯƠNG II

QUYỀN CON NGƯỜI,

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CƠ BẢN CỦA CÔNG DÂN

Điều 14

1. Ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội được công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật.

2. Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng.

Điều 15

1. Quyền công dân không tách rời nghĩa vụ công dân.

2. Mọi người có nghĩa vụ tôn trọng quyền của người khác.

3. Công dân có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước và xã hội.

4. Việc thực hiện quyền con người, quyền công dân không được xâm phạm lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác.

Điều 16

1. Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật.

2. Không ai bị phân biệt đối xử trong đời sống chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội.

Điều 17

1. Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là người có quốc tịch Việt Nam.

2. Công dân Việt Nam không thể bị trục xuất, giao nộp cho nhà nước khác.

3. Công dân Việt Nam ở nước ngoài được Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bảo hộ.

Điều 18

1. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam.

2. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khuyến khích và tạo điều kiện để người Việt Nam định cư ở nước ngoài giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam, giữ quan hệ gắn bó với gia đình và quê hương, góp phần xây dựng quê hương, đất nước.

Điều 19

Mọi người có quyền sống. Tính mạng con người được pháp luật bảo hộ. Không ai bị tước đoạt tính mạng trái luật.

Điều 20

1. Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm; không bị tra tấn, bạo lực, truy bức, nhục hình hay bất kỳ hình thức đối xử nào khác xâm phạm thân thể, sức khỏe, xúc phạm danh dự, nhân phẩm.

2. Không ai bị bắt nếu không có quyết định của Toà án nhân dân, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát nhân dân, trừ trường hợp phạm tội quả tang. Việc bắt, giam, giữ người do luật định.

3. Mọi người có quyền hiến mô, bộ phận cơ thể người và hiến xác theo quy định của luật. Việc thử nghiệm y học, dược học, khoa học hay bất kỳ hình thức thử nghiệm nào khác trên cơ thể người phải có sự đồng ý của người được thử nghiệm.

Điều 21

1. Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình; có quyền bảo vệ danh dự, uy tín của mình.

Thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình được pháp luật bảo đảm an toàn.

2. Mọi người có quyền bí mật thư tín, điện thoại, điện tín và các hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác.

Không ai được bóc mở, kiểm soát, thu giữ trái luật thư tín, điện thoại, điện tín và các hình thức trao đổi thông tin riêng tư của người khác.

Điều 22

1. Công dân có quyền có nơi ở hợp pháp.

2. Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở. Không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác nếu không được người đó đồng ý.

3. Việc khám xét chỗ ở do luật định.

Điều 23

Công dân có quyền tự do đi lại và cư trú ở trong nước, có quyền ra nước ngoài và từ nước ngoài về nước. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định.

Điều 24

1. Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật.

2. Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.

3. Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật.

Điều 25

Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định.

Điều 26

1. Công dân nam, nữ bình đẳng về mọi mặt. Nhà nước có chính sách bảo đảm quyền và cơ hội bình đẳng giới.

2. Nhà nước, xã hội và gia đình tạo điều kiện để phụ nữ phát triển toàn diện, phát huy vai trò của mình trong xã hội.

3. Nghiêm cấm phân biệt đối xử về giới.

Điều 27

Công dân đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ hai mươi mốt tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân. Việc thực hiện các quyền này do luật định.

Điều 28

1. Công dân có quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận và kiến nghị với cơ quan nhà nước về các vấn đề của cơ sở, địa phương và cả nước.

2. Nhà nước tạo điều kiện để công dân tham gia quản lý nhà nước và xã hội; công khai, minh bạch trong việc tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị của công dân.

Điều 29

Công dân đủ mười tám tuổi trở lên có quyền biểu quyết khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân.

Điều 30

1. Mọi người có quyền khiếu nại, tố cáo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền về những việc làm trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền phải tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Người bị thiệt hại có quyền được bồi thường về vật chất, tinh thần và phục hồi danh dự theo quy định của pháp luật.

3. Nghiêm cấm việc trả thù người khiếu nại, tố cáo hoặc lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để vu khống, vu cáo làm hại người khác.

Điều 31

1. Người bị buộc tội được coi là không có tội cho đến khi được chứng minh theo trình tự luật định và có bản án kết tội của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật.

2. Người bị buộc tội phải được Tòa án xét xử kịp thời trong thời hạn luật định, công bằng, công khai. Trường hợp xét xử kín theo quy định của luật thì việc tuyên án phải được công khai.

3. Không ai bị kết án hai lần vì một tội phạm.

4. Người bị bắt, tạm giữ, tạm giam, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử có quyền tự bào chữa, nhờ luật sư hoặc người khác bào chữa.

5. Người bị bắt, tạm giữ, tạm giam, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án trái pháp luật có quyền được bồi thường thiệt hại về vật chất, tinh thần và phục hồi danh dự. Người vi phạm pháp luật trong việc bắt, giam, giữ, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án gây thiệt hại cho người khác phải bị xử lý theo pháp luật.

Điều 32

1. Mọi người có quyền sở hữu về thu nhập hợp pháp, của cải để dành, nhà ở, tư liệu sinh hoạt, tư liệu sản xuất, phần vốn góp trong doanh nghiệp hoặc trong các tổ chức kinh tế khác.

2. Quyền sở hữu tư nhân và quyền thừa kế được pháp luật bảo hộ.

3. Trường hợp thật cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh hoặc vì lợi ích quốc gia, tình trạng khẩn cấp, phòng, chống thiên tai, Nhà nước trưng mua hoặc trưng dụng có bồi thường tài sản của tổ chức, cá nhân theo giá thị trường.

Điều 33

Mọi người có quyền tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm.

Điều 34

Công dân có quyền được bảo đảm an sinh xã hội.

Điều 35

1. Công dân có quyền làm việc, lựa chọn nghề nghiệp, việc làm và nơi làm việc.

2. Người làm công ăn lương được bảo đảm các điều kiện làm việc công bằng, an toàn; được hưởng lương, chế độ nghỉ ngơi.

3. Nghiêm cấm phân biệt đối xử, cưỡng bức lao động, sử dụng nhân công dưới độ tuổi lao động tối thiểu.

Điều 36

1. Nam, nữ có quyền kết hôn, ly hôn. Hôn nhân theo nguyên tắc tự nguyện, tiến bộ, một vợ một chồng, vợ chồng bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau.

2. Nhà nước bảo hộ hôn nhân và gia đình, bảo hộ quyền lợi của người mẹ và trẻ em.

Điều 37

1. Trẻ em được Nhà nước, gia đình và xã hội bảo vệ, chăm sóc và giáo dục; được tham gia vào các vấn đề về trẻ em. Nghiêm cấm xâm hại, hành hạ, ngược đãi, bỏ mặc, lạm dụng, bóc lột sức lao động và những hành vi khác vi phạm quyền trẻ em.

2. Thanh niên được Nhà nước, gia đình và xã hội tạo điều kiện học tập, lao động, giải trí, phát triển thể lực, trí tuệ, bồi dưỡng đạo đức, truyền thống dân tộc, ý thức công dân; đi đầu trong công cuộc lao động sáng tạo và bảo vệ Tổ quốc.

3. Người cao tuổi được Nhà nước, gia đình và xã hội tôn trọng, chăm sóc và phát huy vai trò trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 38

1. Mọi người có quyền được bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, bình đẳng trong việc sử dụng các dịch vụ y tế và có nghĩa vụ thực hiện các quy định về phòng bệnh, khám bệnh, chữa bệnh.

2. Nghiêm cấm các hành vi đe dọa cuộc sống, sức khỏe của người khác và cộng đồng.

Điều 39

Công dân có quyền và nghĩa vụ học tập.

Điều 40

Mọi người có quyền nghiên cứu khoa học và công nghệ, sáng tạo văn học, nghệ thuật và thụ hưởng lợi ích từ các hoạt động đó.

Điều 41

Mọi người có quyền hưởng thụ và tiếp cận các giá trị văn hoá, tham gia vào đời sống văn hóa, sử dụng các cơ sở văn hóa.

Điều 42

Công dân có quyền xác định dân tộc của mình, sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ, lựa chọn ngôn ngữ giao tiếp.

Điều 43

Mọi người có quyền được sống trong môi trường trong lành và có nghĩa vụ bảo vệ môi trường.

Điều 44

Công dân có nghĩa vụ trung thành với Tổ quốc.

Phản bội Tổ quốc là tội nặng nhất.

Điều 45

1. Bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quý của công dân.

2. Công dân phải thực hiện nghĩa vụ quân sự và tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân.

Điều 46

Công dân có nghĩa vụ tuân theo Hiến pháp và pháp luật; tham gia bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội và chấp hành những quy tắc sinh hoạt công cộng.

Điều 47

Mọi người có nghĩa vụ nộp thuế theo luật định.

Điều 48

Người nước ngoài cư trú ở Việt Nam phải tuân theo Hiến pháp và pháp luật Việt Nam; được bảo hộ tính mạng, tài sản và các quyền, lợi ích chính đáng theo pháp luật Việt Nam.

Điều 49

Người nước ngoài đấu tranh vì tự do và độc lập dân tộc, vì chủ nghĩa xã hội, dân chủ và hòa bình hoặc vì sự nghiệp khoa học mà bị bức hại thì được Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xem xét cho cư trú.

(Nguồn: Văn phòng Quốc hội)

Xin chân thành chúc Chủ tịch luôn Mạnh khoẻ, Hạnh phúc, hoàn thành sứ mệnh cao cả, để người Dân nhìn vào Chủ tịch thấy có niềm tin vào SỰ THẬT và CÔNG LÝ.

Bình Luận từ Facebook

8 BÌNH LUẬN


 1. Hàng triệu “đồng ch..ấy rất ‘hển…h h..ảo’ thành Tứ Xuyên” của Dân Việt chúng ta !!!
  ********************************************

  Nay hàng triệu “người ‘hển…h h..ảo’ thành ‘4 Xuyên’…” :
  ‘Lòn..g hã ..o tâm’ như hàng tỉ tỉ gói mì Tàu ăn n..iền !
  Từ khi Hạc vàng Thôi Hiệu rời đi Lầu Hoàng Hạc

  Hàng tỉ triệu lượt “người ‘hển…h h..ảo’ thành ‘hải tặc’…” :
  Từ lão Đề đốc n..ại ‘cái’ n..ại ‘đực’ Trịnh Hoà chẳng hiền
  Đến tên Ngụy Chiến Hòa Bộ trưởng C..uốc f..òng Trung C..uốc
  Toàn lũ giặc biển phá phách Thế giới giương Cờ đỏ cờ Đen
  Ngụy trang ‘nằm vùng’ dân quân bắt cá trộm xa bờ Phi châu bất hạnh
  Bóc lột khai thác mỏ vàng kim cương dầu như thâm độc cuồng điên

  Nay hàng triệu “người ‘hển…h h..ảo’ thành Vũ Hán …” :
  ‘Lòn..g hã ..o tâm’ như hàng tỉ tỉ gói mì Tàu ăn n..iền !

  Từ khi thiên di rời Lầu Hoàng Hạc : Thi hào Thôi Hiệu
  Sẵn sàng như tôn tẩn Tôn Tử Khổng Chết cho ‘xổng chuồng’
  “Bất chiến tự nhiên thành” phá toang Tây phương Thế giới
  Không cần một phát đạn trống trận cùng chuông gọi Hồn
  Ngụy trang Liêu Trai hàng tỉ tỉ siêu vi trung c..uốc làm lây 5 châu 4 bể
  Đại dịch tiêu huỷ hàng triệu tử vong hàng trăm triệu nguời toang hoang …

  Giờ hàng triệu “người ‘hển…h h..ảo’ thành Vũ Hán …” :
  Vừa giết Thôi Hiệu chết trong Cách mạng Vô văn hóa tham tàn
  Đâu rồi Mẹ Bàn Cờ ngày đêm xúi bọn Lê Văn Nuôi + Huỳnh Tấn Mẫm
  Giờ chắc thành Mụ Bàn Chiếu dẫn dắt gái gú rồi chăng ? ?

  Đâu rồi Mẹ Quảng Nam – Đà Nẵng xúi lũ Nguyễn Hữu Thái
  Huỳnh Ngọc Chênh, Nguyễn Công Khế, Lê Hiếu Đằng…
  Giờ chắc thành mệ Tú Bà đưa mối cô dâu xứ Hán rồi chăng ? ?
  Mẹ Bàn Cờ thành Mụ Bàn Chiếu + Mẹ Đà Nẵng hóa thân xác mẹ đ…
  Ham tiền hám dục bưng bô ống nhổ lố lăng

  Đâu còn ‘Mẹ đảm’ 2 mang cá trên cạn dưới nước vùng xôi đậu !
  Giờ đứng tên mua ‘đất chiến lược’ Mụ Bàn Cờ mệ Đà Nẽng – Quảng Nôm
  Mụ Bàn Cờ giờ ‘chơi’ với Chúa trùm LÃ Thanh Hải
  Mệ Đà Nẽng – Quảng Nôm đã ‘đánh đu’ với Nguyễn Bá ThÁnh + Vũ ‘nhôm’

  Chiếc khăn rằn cô 3 Định Bến Tre Đồng Khởi sao quá chóng tàn theo sử Đảng !
  Sớm vứt nón cối bỏ mũ tai bèo che kín cả Tương n..ai !
  Nay vòng phấn nước hoa Tây Chanel number 10 tha hồ xức
  Như tài tử nhí cái Lý Nhỡ kinh Kỳ con thoi chuyển tiền sang Paris by Night !
  Giờ lúc nhúc mụ ‘Thiện Tâm’ mệ ‘Thiện Não’ nơi Hồ Thành tại Đà Nẽng
  Mê hoặc thôi miên từ Mật ước Thành Đô, Tứ Xuyên
  U mê cả tin Công ước RCEP vừa ký với Bắc Kinh

  http://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg

  TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

 2. Chủ tịch ĐANG THEO ĐỈ, những lời chân chính tâm huyết này chỉ như cơn mưa rào trào xuống bờ trán bóng thôi.

 3. Khi các chính trị gia cao nhất của đất nước đặt tay lên Hiến pháp để tuyên thệ thì bao nhiêu người nhớ những điều ông Mạc Văn Trang nêu ra ở đây? Tôi hiểu ý ông GS Trang nêu những điều Hiến pháp trên để họ nhớ, nhưng từ ngày có hiến pháp liệu có chính khách nào nghĩ cần phải bảo vệ các quyền Hiến pháp đưa ra không, hay họ chỉ làm theo nghị định, cao nhất là luật (luật nào cho dân thì làm còn tương đối, luật cho quan thì ít khi thực hiện – chưa kể luật cũng phải sửa liên tục vì không chuẩn). Chưa nói theo ông Trang Chủ tịch nước có cần tham gia để xây dựng Hiến pháp chuẩn không?! Tóm lại Hiến pháp còn nhiều điều chưa chuẩn, và thực tế chả ai nhìn Hiến pháp để tuân theo (từ ngày lập nước đế giờ có khiếu nại Hiến pháp lần nào không, đơn giản có khiếu nại cũng không ai, cơ quan nào giải quyết!), vì chả tuân theo Hiến pháp thì ở VN tuyệt đối vô sự và vì thế việc tuyên thệ ở các nước cũng không đóng vai trò quyết định, thì ở Việt Nam hiện nay tuyên thệ hoàn toàn là hình thức mà mọi sự nhắc nhở, hy vọng ở đây chỉ rơi vào thinh không – HOÀN TOÀN VÔ TÁC DỤNG!

 4. “Chủ tịch đã đặt tay lên Hiến pháp để thề, vậy Chủ tịch hãy quyết tâm thực hiện lời thề đó bằng cách chỉ đạo, giám sát các cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp phải thượng tôn và thực hiện đúng những Điều ghi trong Chương II của Hiến Pháp năm 2013, mà tôi xin phép dẫn ra dưới đây.”

  “Chủ tịch đã đặt tay lên Hiến pháp để thề.” Tác giả quên là Hiến Pháp là bản sao Nghị quyết của Đảng, như vậy Chủ tịch đã thề trung thành vối Nghị quyết của Đảng, Hiến Pháp chỉ là hình thức thôi.

  “Chủ tịch hãy quyết tâm thực hiện lời thề đó bằng cách chỉ đạo, giám sát các cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp”. Tác giả cũng quên là Đảng lảnh đão tuyệt đối, khi đòi có tam quyền phân lập là đi ngược lại đường lối của Đảng. Bác Nguyễn Phú Trong có nói rồi, Bác Nguyên Xuân Phúc cũng không thể làm khác hơn.

 5. Trên tinh thần ” 3 sôi+ 1 ấm+ 1 nước lọc” bác trí thức xhcn+1/2 tư bản đỏ, thể hiện tinh thần dân tộc ” không muốn nàm phức tạp thêm vấn đề” .

 6. Thời gian gần đây, nguyên Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có ý hướng phát động lại chương trình đặc khu . Hy vọng với chức vụ mới, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc sẽ biến ước muốn phát triển đặc khu của Đảng & cũng là của chính mình thành hiện thực . Nên thể hiện quyết tâm bằng ngày tháng cụ thể, hơn là cứ mơ hồ, không rõ ràng .

 7. Điều 44
  Công dân có nghĩa vụ trung thành với Tổ quốc.
  Phản bội Tổ quốc là tội nặng nhất.
  Cái này là cái điểm chết người đấy ông ơi, người ta cầm quyền trong tay nên dễ vặn Tổ quốc kia thành cái tổ cò của họ, thời bây giờ chẳng ai trên thế giới này còn nặng lòng với cái thứ Tổ quốc trên mồm mấy ông cầm quyền nữa đâu, thứ Tổ quốc người ta cần là nơi được sống yên thân, được chăm sóc con cái, lo cho tương lai của cái xã hội thu nhỏ gần gũi chính mình, không còn nơm nớp hàng ngày với trò bẩn của lũ cướp ngày quan quyền, mồm mép cá trê chui ống, tâm địa độc hơn rắn rết kia kìa.

 8. Sắp nhàn rỗi rồi, công việc ở tiệm sửa xe đạp Tôn Đức Thắng cũng chẳng nhiều, giờ bọn chúng nó đi xế hộp hoặc xe máy nên hiếm có xe đạp mà sửa.

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây