Ông Cù Huy Xuân Đức gửi TBT ĐCSVN Nguyễn Phú Trọng đơn kêu cứu gia đình nhà thơ Xuân Diệu

Kính gửi Ban Biên tập Tiếng Dân,

Sau khi Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ ra khỏi nhà tù ở Việt Nam và sang Mỹ được 6 tháng, ngày 24/10/2014 chính quyền thành phố Hà Nội đã cưỡng đoạt 50,6m2 đất ở của Gia đình Nhà thơ Xuân Diệu mà Tiến sĩ Vũ là người thừa kế tại 24 Điện Biên Phủ, quận Ba Đình, Hà Nội. Đến nay, liên tiếp trong hai ngày 20 và 24/8/2018, ông Cù Huy Xuân Đức, con trai Tiến sĩ Vũ nhận được Thông báo của chính quyền thành phố Hà Nội cho thấy chính quyền thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục cưỡng đoạt nhà và đất ở của Gia đình nhà thơ Xuân Diệu trong những ngày sắp tới. Do đó, ông Cù Huy Xuân Đức đã gửi Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng Đơn kêu cứu Gia đình Nhà thơ Xuân Diệu khỏi thảm họa bị cưỡng đoạt nhà cửa bởi chính quyền thành phố Hà Nội (Đính kèm).

Kính mong Quí Báo đăng Đơn này.

Trân trọng cảm ơn,

Nguyễn Thị Dương Hà

______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————-

Hà Nội ngày 25 tháng 8 năm 2018

ĐƠN KÊU CỨU GIA ĐÌNH NHÀ THƠ XUÂN DIỆU KHỎI THẢM HỌA BỊ CƯỠNG ĐOẠT NHÀ CỬA BỞI CHÍNH QUYỀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Kính gửi: Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng

Tôi là Cù Huy Xuân Đức, con trai ông Cù Huy Hà Vũ, người thừa kế duy nhất của Nhà thơ Xuân Diệu, đại diện hộ gia đình Nhà thơ Xuân Diệu tại 24 Điện Biên Phủ, Hà Nội, xin gửi đến Ông Tổng bí thư lời chào tốt đẹp nhất.

Tôi rất trân trọng Ông Tổng bí thư vì được biết Ông đã là sinh viên Văn khoa và là tác giả cuốn sách “Phát huy dân chủ, tiếp tục xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân” do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản.

Tôi cũng rất cảm phục và nhiệt liệt ủng hộ Ông Tổng bí thư với tư cách là người đứng đầu hệ thống chính trị của đất nước đã tuyên chiến quyết liệt với tham nhũng mà Ông xác định là giặc nội xâm, nhất là cuộc chiến này đã giành được những thắng lợi bước đầu rất quan trọng. Công lao chống tham nhũng này của Ông Tổng bí thư thật vô giá vì có thắng được thứ giặc nội xâm này thì mới có thể đánh bại được giặc ngoại xâm luôn chực xâm lược bờ cõi Việt Nam ta.

Suy cho cùng, xây dựng Nhà nước pháp quyền và chống tham nhũng tuy hai mà một, cả hai đều phục vụ một sự nghiệp duy nhất: Vì Dân. Chính vì lẽ đó, tôi khẩn thiết đề nghị Ông Tổng bí thư hãy ra tay cứu gia đình Nhà thơ Xuân Diệu khỏi thảm họa bị cưỡng đoạt nhà và đất ở bởi các hành vi vô pháp của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội như trình bày sau đây.

Ngày 16/9/2010, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ra Quyết định số 4337/QĐ-UBND v/v giao nhiệm vụ cho các Sở, Ngành Thành phố, UBND quận Ba Đình tổ chức thực hiện Quyết định số 474/TTg ngày 16/7/1996 và số 315/QĐ-TTg ngày 21/3/2001 của Thủ tướng Chính phủ (Chứng từ 1). Quyết định này gồm hai nội dung:

1. Thu hồi một phần diện tích nhà đất tại số 24 Điện Biên Phủ, quận Ba Đình, giao cho Sở Văn hóa – Thông tin Hà Nội (nay là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) quản lý, sử dụng làm Phòng lưu niệm Nhà thơ Xuân Diệu.

2. Tổ chức, xác định mốc giới, bàn giao mốc giới và cấp trích lục bản đồ đối với diện tích 50m2 đất ở tại 24 Điện Biên Phủ cho bà Trần Lệ Thu.

Cả hai nội dung trên của Quyết định số 4337/QĐ-UBND ngày 16/9/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đều trái Hiến pháp và pháp luật.

A. Làm Phòng lưu niệm Nhà thơ Xuân Diệu

1. Trái Hiến pháp và Bộ Luật dân sự

Nhà thơ Xuân Diệu (tức ông Ngô Xuân Diệu) là bác ruột ông Cù Huy Hà Vũ (bà Ngô Thị Xuân Như là em ruột Nhà thơ Xuân Diệu), mất ngày 18/12/1985. Sinh thời, Nhà thơ Xuân Diệu không có con đẻ, đã nhận và nuôi ông Cù Huy Hà Vũ làm con với sự đồng ý của bố mẹ đẻ của ông Vũ là ông Cù Huy Cận và bà Ngô Thị Xuân Như (Chứng từ 2). Khi Nhà thơ Xuân Diệu qua đời, cha đẻ, mẹ đẻ của ông đã qua đời và ông không có cha nuôi, mẹ nuôi. Căn cứ Điểm a, Khoản 1 Điều 651 Bộ Luật dân sự (Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết), với tư cách là con nuôi của Nhà thơ Xuân Diệu, ông Cù Huy Hà Vũ là người thừa kế duy nhất của Nhà thơ Xuân Diệu và với tư cách này ông Vũ sở hữu toàn bộ di sản của Nhà thơ Xuân Diệu, trong đó có quyền sử dụng nhà và đất ở của ông tại 24 Điện Biên Phủ, Hà Nội.

Căn cứ Điều 32 Hiến pháp (2. Quyền sở hữu tư nhân và quyền thừa kế được pháp luật bảo hộ. 3. Trường hợp thật cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh hoặc vì lợi ích quốc gia, tình trạng khẩn cấp, phòng, chống thiên tai, Nhà nước trưng mua hoặc trưng dụng có bồi thường tài sản của tổ chức, cá nhân theo giá thị trường) và Điều 163 Bộ luật dân sự – Bảo vệ quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản (1. Không ai có thể bị hạn chế, bị tước đoạt trái luật quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản. 2. Trường hợp thật cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh hoặc vì lợi ích quốc gia, tình trạng khẩn cấp, phòng chống thiên tai, Nhà nước trưng mua hoặc trưng dụng có bồi thường tài sản của tổ chức, cá nhân theo giá thị trường), không ai có quyền tước đoạt quyền sở hữu của ông Cù Huy Hà Vũ đối với di sản của Nhà thơ Xuân Diệu, trong đó có quyền sử dụng nhà và đất ở của ông tại 24 Điện Biên Phủ, Hà Nội.

Do đó, Quyết định số 4337/QĐ-UBND ngày 06/9/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội lấy nhà và đất ở của Nhà thơ Xuân Diệu để làm Phòng lưu niệm Xuân Diệu là tước đoạt quyền sở hữu của ông Cù Huy Hà Vũ đối với di sản của Nhà thơ Xuân Diệu, trong đó có quyền sử dụng nhà và đất ở của Nhà thơ Xuân Diệu tại 24 Điện Biên Phủ, Hà Nội và như vậy trái với Hiến Pháp và Bộ Luật dân sự.

2. Trái Luật Di sản văn hóa

Trước hết, Luật Di sản văn hóa không có qui định nào về “Phòng lưu niệm”. Tiếp đó, Điều 73 Luật Di sản văn hóa qui định: “Luật này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2002. Những quy định trước đây trái với Luật này đều bãi bỏ”. Như vậy, mọi văn bản của chính quyền, kể cả quyết định của Thủ tướng Chính phủ, về việc làm “Phòng lưu niệm Nhà thơ Xuân Diệu” được ban hành trước hay sau khi có Luật Di sản văn hóa đều phải bị bãi bỏ.

3. Làm Phòng lưu niệm Nhà thơ Xuân Diệu trái Quyết định số 474/TTg ngày 16 tháng 7 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ

Điều 2 Quyết định số 474/TTg ngày 16 tháng 7 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ (Phó Thủ tướng Phan Văn Khải ký thay) qui định: “Ba hộ gia đình hiện đang ở ngôi nhà này (ông Cù Huy Cận, Cố Nhà thơ Xuân Diệu và ông Vũ Quang Triệu) vẫn được ở nguyên trạng” (Chứng từ 3).

Do đó, Quyết định số 4337/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về làm Phòng lưu niệm Xuân Diệu là trái với qui định “được ở nguyên trạng” của hộ gia đình Nhà thơ Xuân Diệu tại Điều 2 Quyết định số 474/TTg nói trên của Thủ tướng.

B. Việc giao 50m2 đất ở cho bà Trần Lệ Thu

1. Trái Hiến pháp, Bộ Luật dân sự và Luật đất đai

Theo Luật đất đai, việc chính quyền giao đất cho tư nhân sử dụng chỉ xảy ra trong hai trường hợp. Một là, đất đó thuộc đất công, tức đất chưa giao cho tư nhân sử dụng. Hai là đất đó được thu hồi từ tư nhân đang sử dụng hợp pháp nhưng phải đúng luật pháp (vì lý do quốc phòng, an ninh hoặc vì lợi ích quốc gia, tình trạng khẩn cấp, phòng chống thiên tai và được Nhà nước bồi thường theo giá thị trường).

Đất ở tại nhà 24 Điện Biên Phủ, Hà Nội không phải là đất công vì nhà này đã được Chính phủ từ tháng 10/1954 giao cho ông Cù Huy Cận, lúc đó là Tổng thư ký Hội đồng chính phủ và ông Ngô Xuân Diệu, tức Nhà thơ Xuân Diệu, ủy viên chấp hành Hội Văn Nghệ Việt Nam để ở, ngay khi Chính phủ tiếp quản Hà Nội.

Do đó, việc UBND thành phố Hà Nội bằng Quyết định số 4337/QĐ-UBND “giao” cho bà Trần Lệ Thu 50m2 đất ở mà gia đình Nhà thơ Xuân Diệu đang sử dụng (đã từ lâu gia đình lát gach và làm hòn non bộ, bể cá trên diện tích đó), chẳng những trái Luật đất đai mà còn xâm phạm trắng trợn quyền sở hữu tài sản của ông Cù Huy Hà Vũ đối với quyền sử dụng nhà và đất ở của Nhà thơ Xuân Diệu được bảo hộ bởi Hiến Pháp và Bộ Luật dân sự.

2. Cố ý làm sai lệch Quyết định số 315/QĐ-TTg ngày 21/3/2001 của Thủ tướng Chính phủ

Quyết định số 4337/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nại ra Quyết định số 315/QĐ-TTg ngày 21/3/2001 của Thủ tướng Chính phủ (Thủ tướng Phan Văn Khải ký – Chứng từ 4) để giao 50m2 đất ở cho bà Trần Lệ Thu. Thế nhưng, tại Quyết định số 315/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ không hề có tên bà Trần Lệ Thu.

Do đó, Quyết định số 4337/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giao 50m2 đất ở cho bà Trần Lệ Thu là hành vi cố ý làm sai lệch Quyết định số 315/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Bất chấp sự phản đối quyết liệt của tôi dựa trên các quy định của Hiến pháp và pháp luật như trên đã đề cập, ngày 24/10/2014, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã tổ chức đập phá hòn non bộ, bể cá, đào sân của hộ gia đình Nhà thơ Xuân Diệu và cuối cùng đã lấy 50,6 m2 đất ở của hộ gia đình Nhà thơ Xuân Diệu để giao cho bà Trần Lệ Thu (Ảnh 1,2,3). Không ngừng lại, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đang chuẩn bị cưỡng đoạt nốt nhà đất của gia đình Nhà thơ Xuân Diệu để làm cái gọi là “Phòng lưu niệm Nhà thơ Xuân Diệu” qua Thông báo ngày 20/8/2018 của Ủy ban nhân dân phường Điện Biên gửi cho tôi và những người ở xung quanh.

THAM NHŨNG! Đó là cách giải thích duy nhất việc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chà đạp Hiến pháp và pháp luật trắng trợn đến như vậy nhằm cưỡng đoạt cho bằng được nhà đất và quyền sống trong an ninh của gia đình Nhà thơ Xuân Diệu.

Tin tưởng sâu sắc vào quyết tâm “xây dựng Nhà nước pháp quyền” và “chống tham nhũng không có vùng cấm, không có ngoại lệ” của Ông Tổng bí thư, tôi khẩn thiết đề nghị Ông:

1. Khẩn trương lãnh đạo các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền bãi bỏ Quyết định số 4337/QĐ-UBND ngày 16/9/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội do Quyết định này trái Hiến pháp, luật và các quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

2. Khẩn trương lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đình chỉ ngay tức khắc mọi hành vi thực hiện Quyết định nói trên của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Xin trân trọng cảm ơn Ông Tổng bí thư và mong sớm nhận được hồi âm,

Đại diện gia đình Nhà thơ Xuân Diệu

CÙ HUY XUÂN ĐỨC

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây