Bảy lần bẻ ghi của Trường ĐH Luật Hà Nội trong vụ đầu vào học Nghiên cứu sinh của tiến sĩ Vương Tấn Việt (Phần 2)

Nguyễn Xuân Diện

15-7-2024

Tiếp theo Phần 1

II. Việc tuyển nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2019, có dấu hiệu ĐHLHN liên tục “bẻ ghi” nhằm mục đích tạo điều kiện để ông Vương Tấn Việt được công nhận nghiên cứu sinh đợt này, trong đó có những vi phạm của chính quy định 261/QĐ-ĐHLHN ngày 24/1/2019 của ĐHLHN (“QĐ 261”).

1. “Bẻ ghi” lần thứ nhất

Ngày 7/6/2019, ĐHLHN có thông báo tuyển nghiên cứu sinh trong đó người dự xét tuyển phải có bằng cử nhân luật hệ chính quy. Ngày 30/9/2019, lấy lý do không phù hợp với QĐ 261 về việc ban hành quy định chi tiết về tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ, ĐHLHN ra Thông báo số 3679/TB-ĐHLHN đính chính thông tin về điều kiện dự tuyển nghiên cứu sinh. Theo đó đính chính thông tin về điều kiện người dự tuyển nghiên cứu sinh là chỉ cần có bằng cử nhân luật loại giỏi trở lên do các trường đại học trong nước cấp, không cần phải là hệ chính quy, tức ông Vương Tấn Việt tốt nghiệp văn bằng 2 hình thức vừa học vừa là (VHVL) loại giỏi có thể đạt yêu cầu này.

2. “Bẻ ghi” lần thứ hai

Sau đó ngày 8/11/2019, ĐHLHN ra Thông báo gia hạn nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển nghiên cứu sinh kỳ cho đến ngày 20/12/2019. Trong khi theo thông báo ngày 7/6/2019, thời hạn thu nhận hồ sơ dự tuyển là đến ngày 11/10/2019, công bố danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển là từ ngày 21/10/2019 đến ngày 25/10/2019, tổ chức xét tuyển từ 5/11/2019 đến ngày 6/11/2019. Như vậy thời điểm ngày 8/11/2019 lẽ ra ĐHLHN đã phải chấm dứt việc thu nhận hồ sơ dự tuyển, đã công bố thí sinh đủ điều kiện dự tuyển và đã tổ chức xét tuyển, tức không thể gia hạn nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển (nếu gia hạn thì phải thông báo gia hạn từ trước ngày 11/10/2019 là thời hạn cuối cùng thu nhận hồ sơ). Lần “bẻ ghi” này rất nghiêm trọng vì ĐHLHN đã tự phá luật của chính mình một cách tùy tiện, vô nguyên tắc, với mục đích để ông Vương Tấn Việt đủ thời gian lo hợp thức hóa hồ sơ của ông.

3. “Bẻ ghi” lần thứ ba

Ngày 18/11/2019, Nhà xuất bản Công an Nhân dân xuất bản Kỷ yếu hội thảo “Vấn đề pháp luật đặt ra với lao động di cư – Kinh nghiệm Việt Nam và Trung Quốc” nộp lưu chiểu quý IV năm 2019, người trình bày và chế biên là Phòng Quản lý khoa học và trị sự tạp chí của trường ĐHLHN. Trong kỷ yếu này có ghi tên ông Vương Tấn Việt được coi là tác giả của một báo cáo khoa học của hội thảo quốc tế có phản biện. Việc này nhằm cho ông Vương Tấn Việt có đủ tiêu chí có một báo cáo khoa học in trong kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế có phản biện năm 2017 theo như TCBC.

Tuy nhiên, tại sao sau hai năm, ĐHLHN mới cho in kỷ yếu hội thảo là một nghi vấn lớn, đề nghị quý Bộ xem xét thẩm tra; ngoài ra cần làm rõ báo cáo khoa học của ông Vương Tấn Việt có thực sự do ông Vương Tấn Việt thực hiện hay không vào năm 2017 như chúng tôi đã nêu ở trên, ai là người phản biện cho báo cáo khoa học này và việc phản biện có diễn ra vào ngày 28/11/2017 (ngày diễn ra hội thảo) hay không?

4. “Bẻ ghi” lần thứ tư

Ngày 26/11/2019, ĐHLHN có quyết định số 4567/QĐ-ĐHLHN phê duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển nghiên cứu sinh và ngày 27/11/2019, website của ĐHLHN công bố danh sách những người trúng tuyển nghiên cứu sinh khóa 25B (niên khóa 2019-2023) trong đó có ông Vương Tấn Việt.

Tuy nhiên theo quy định tại Điều 7.2 của QĐ 261, hồ sơ đăng ký phải theo các trình tự sau:

(i) Chuyển cho Ban thanh tra tuyển sinh kiểm tra và xác nhận;

(ii) Sau đó Hội đồng tuyển sinh sẽ xem xét, phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển;

(iii) Công bố công khai danh sách này trên Cổng thông tin điện tử của trường;

(iv) Chuyển cho Tiểu ban chuyên môn để xem xét tuyển nghiên cứu sinh; tiếp đó theo Điều 13 và Điều 14 QĐ 261 theo các trình tự;

(v) Từng thành viên Tiểu ban chuyên môn đánh giá hồ sơ dự tuyển của thí sinh;

(vi) Toàn thể Tiểu ban chuyên môn họp đánh giá hồ sơ của thí sinh; thí sinh trình bày dự định nghiên cứu và trả lời câu hỏi của các thành viên Tiểu ban;

(vii) Tiểu ban chuyên môn có văn bản nhận xét, đánh giá, phân loại thí sinh, từng thành viên Tiểu ban cho điểm đánh giá;

(viii) Thư ký của Tiểu ban tổng hợp kết quả đánh giá của các thành viên đối với từng thí sinh, lập danh sách thí sinh và chuyển kết quả đến Ban thư ký Hội đồng tuyển sinh;

(ix) Ban thư ký Hội đồng tuyển sinh kiểm tra lại hồ sơ tuyển sinh, chuyển kết quả đánh giá cho Hội đồng tuyển sinh cho ý kiến phê duyệt và xác định danh sách trúng tuyển;

(x) Hội đồng tuyển sinh họp, phê duyệt kết quả đánh giá, xác định danh sách thí sinh trúng tuyển;

(xi) Khoa đào tạo sau đại học trình Hiệu trưởng ký quyết định phê duyệt danh sách trúng tuyển trên cơ sở danh sách do Hội đồng tuyển sinh thông qua;

(xii) Hiệu trưởng ký quyết định phê duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển nghiên cứu sinh.

Như vậy từ khi kết thúc nhận hồ sơ dự tuyển của các thí sinh, có ít nhất 12 bước, trình tự như trên. Nhưng có vẻ ĐHLHN đã không tuân thủ những bước và trình tự này do chính mình quy định trong QĐ261, chúng tôi xin làm rõ khi phân tích những lần “bẻ ghi” tiếp theo sau đây.

5. “Bẻ ghi” lần thứ năm

Nếu theo đúng thông báo gia hạn nhận hồ sơ nghiên cứu sinh ngày 8/11/2019 của ĐHLHN, ngày cuối cùng thí sinh nộp hồ sơ là ngày 20/12/2019 thì ĐHLHN chỉ được phép tiến hành các bước, trình tự như đã nêu trên sau ngày 20/12/2019; tuy nhiên ngày 26/11/2019, ĐHLHN đã thực hiện trình tự (xii) là bước cuối cùng trong các trình tự này (Hiệu trưởng quyết định phê duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển nghiên cứu sinh).

6. “Bẻ ghi” lần thứ sáu

Thực tế ĐHLHN đã không thực hiện bước (iii) Công bố công khai danh sách các thí sinh đủ điều kiện dự tuyển trên Cổng thông tin điện tử của trường

7. “Bẻ ghi” lần thứ bảy

Do không thực hiện bước (iii) nêu trên, theo quy định chưa được thực hiện các bước, trình tự tiếp theo. Chúng tôi cũng tin rằng, nếu giả thiết ngày 18/11/2019 thí sinh Vương Tấn Việt đủ điều kiện về một báo cáo khoa học đăng trên kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế có phản biện (vì nhà xuất bản Công an đã xuất bản kỷ yếu này vào ngày 18/11/2019), thì từ ngày 19/11/2019 đến ngày 26/11/2019 (ngày Hiệu trưởng ra quyết định công nhận danh sách thí sinh trúng tuyển nghiên cứu sinh), không thể có cách nào ĐHLHN thực hiện được tất cả 12 trình tự trên, kể cả khoảng một nửa số trình tự đó cũng không thể thực hiện được nếu như mỗi ngày làm việc trong tuần, các nhân sự, đơn vị của ĐHLHN đều thực hiện được một bước trong 12 trình tự đó.

Một số dấu hiệu vi phạm trong việc tuyển sinh và đào tạo văn bằng 2 đối với ông Vương Tấn Việt (Phần 1)

Nguyễn Xuân Diện

15-7-2024

Chúng tôi đã nghiên cứu một số văn bản pháp luật, thông tin, tài liệu liên quan đến vụ việc này, nhận thấy Đại học Luật Hà Nội (ĐHLHN) có nhiều dấu hiệu vi phạm, không minh bạch trong quá trình tuyển sinh, đào tạo và cấp cho ông Vương Tấn Việt văn bằng 2 trình độ đại học, hình thức vừa học vừa làm (“VHVL”) và bằng Tiến sĩ Luật.

Toàn Đảng, toàn Đoàn quyết tâm chống lãng phí

Nguyễn Huy Cường

14-7-2024

Quý vị nghe có vẻ rất giống khẩu hiệu “chính thống” phải không ạ? Kiểu như “toàn Đảng toàn dân quyết tâm chống dịch sốt rét thắng lợi” ấy? Nhưng khẩu ngữ này, tựa đề này hơi khang khác. Đối tượng cần quyết tâm ở đây là các cơ quan Đảng và Đoàn thanh niên (chứ không có món “toàn Dân”) vì dân không có hứng, không có thì giờ.

Chọn văn minh hay hạnh phúc

Dương Quốc Chính

13-7-2024

Cái video short Vietcetera tung lên là họ muốn viral cho video full podcast phỏng vấn ông GS Phan Văn Trường thôi. Đại khái cắt một đoạn gây tranh cãi để câu view trước. GS Trường thì cũng muốn PR bán sách, nên cũng cần có view.

Những giáo sư Đại học Luật Hà Nội!

Nguyễn Tiến Tường

13-7-2024

Trong bất kỳ xã hội nào, cử nhân luật luôn là một tấm bằng danh giá. Để được vào trường luật, sinh viên phải đấu chọi dành giật từng 0,25 điểm với hàng vạn người khác.

Sếp của bộ tứ

Nguyễn Huy Cường

5-7-2024

Trong những ngày này hầu như cộng đồng bàn rất rôm rả đề tài “Lò ấp Tiến sĩ” liên quan đến bằng tiến sĩ của Vương Tấn Việt.

Vụ này phải làm sáng tỏ…

Thái Hạo

5-7-2024

GS Hoàng Dũng (giữa). Ảnh: FB tác giả

“Đại ca” tóc trắng trong hình là thầy tui, thầy Hoàng Dũng. Hơn 10 năm trước, tụi tui học ở Huế, thầy ra dạy hai chuyên đề liên quan đến Âm vị học, chắc mười mấy ngày, xong đứa nào cũng xanh lè, vì khủng hoảng! Mấy đứa con gái bảo nhau, nếu muốn giảm cân thì tìm thầy Dũng mà học!

Về đề thi Ngữ văn và mấy điều cân nhắc

Thái Hạo

30-6-2024

1. Không nên/ không được đánh đồng đề thi với văn bản ngữ liệu, không đánh đồng tác giả đề thi với tác giả ngữ liệu. Tuy nhiên, quan sát những bàn luận trên MXH mấy ngày qua, tôi thấy dường như đang có xu hướng ngược lại.

Bằng tiến sĩ siêu tốc, nặng mùi hương khói cúng dường!

Blog RFA

Gió Bấc

29-6-2024

Cơn thịnh nộ về các bài giảng nghiệp báo, cúng dường xàm xí chưa yên, dư luận lại bùng nổ về bằng tiến sĩ luật siêu tốc của Thích Chân Quang. Chỉ sau hai năm, ngay trong mùa Covid, anh cử nhân luật hệ tại chức bỗng dưng trở thành tiến sĩ. Trường Đại học Luật Hà Nội (ĐHL) lên tiếng phân bua, tất cả đều đúng quy trình nhưng Bộ Giáo dục – Đào Tạo yêu cầu báo cáo chi tiết. Mạng xã hội điều tra đào bới và nhiều dấu hiệu cho thấy bằng tiến sĩ này bốc mùi hương khói cúng dường rất nặng.

Mấy lời bàn thêm về đề thi Tốt nghiệp THPT môn Ngữ văn

Thái Hạo

28-6-2024

(Trao đổi với cô giáo Ngữ văn Tố Uyên ở Thanh Hóa)

Ai thực sự là người viết luận án của ông Vương Tấn Việt?

Khanh Duy/ LCKH

28-6-2024

Hồ sơ bảo vệ luận án của ông Vương Tấn Việt công bố trên Chuyên trang Luận văn – Luận án của Bộ Giáo dục và Đào tạo bao gồm 6 tài liệu: https://luanvan.moet.gov.vn/?page=1.33&view=38582

Cái bậy bạ trong quan điểm của Thích Chân Quang và trường Đại học Luật Hà Nội

Ngô Huy Cương

28-6-2024

Thích Chân Quang viết trong cái gọi là “Luận án tiến sỹ luật học” của mình như sau:

Ai có công?

Võ Xuân Sơn

26-6-2024

Những ai đã từng làm Tiến sĩ ở Việt nam đều biết các quy định liên quan đến việc này.

Về trường hợp “thiên tài Thích Chân Quang”

Thái Hạo

24-6-2024

Trao đổi với VietNamNet chiều 24/6, PGS.TS Tô Văn Hòa, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Luật Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Vương Tấn Việt (Thượng tọa Thích Chân Quang) cho hay: Toàn bộ quá trình đào tạo, công nhận trình độ tiến sĩ đều được hội đồng đánh giá thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các bước theo đúng quy định của Bộ GD-ĐT” (Báo VNN).

Về đề thi Ngữ văn, tuyển sinh vào lớp 10 THPT tỉnh Thanh Hóa năm 2024

Hoàng Tuấn Công

22-6-2024

Một số điểm không ổn của đề thi Ngữ văn, tuyển sinh vào lớp 10 THPT (tỉnh Thanh Hóa năm 2024)

Nhã Nam

Trịnh Hữu Long

11-6-2024

Ảnh chụp màn hình bài báo “Nhã Nam và ông Nguyễn Nhật Anh gửi đơn tố cáo tác giả Đặng Hoàng Giang” từ ZNews

Không hiểu vì lý do gì Nhã Nam lại chọn cách “méc công an” để xử lý nghi án quấy rối tình dục liên quan tới Tổng Giám đốc Nguyễn Nhật Anh. Phương án này là tăm tối về đủ mọi mặt.

Thi vào lớp 10

Nguyễn Thông

8-6-2024

Đã đến lúc, thậm chí quá muộn, phải dồn tiền bạc định dùng vào việc xây tượng đài, nhà lưu niệm, cổng chào, mua sắm hoa hoét, cờ đèn kèn trống, tiền chi cho hội nghị hội nghiếc, đón rước ông nọ bà kia, hội thảo kỷ niệm ngày sinh ngày mất, in sách không ai đọc, thậm chí cả quốc tang tỉnh tang… để xây thêm xây đủ trường cho trẻ con có chỗ học hành.

Cấp báo với Bộ Giáo dục và Đào tạo: Về bắt buộc dạy học trực tuyến

Chu Mộng Long

6-6-2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 01/2024/TT-BGDĐT, yêu cầu “Số học phần sẵn sàng giảng dạy trực tuyến chiếm ít nhất 10% tổng số học phần giảng dạy trong năm” (Tiêu chí 3.4).

Phát động “buông bỏ”… phong bì

Chu Mộng Long

6-6-2024

Tôi mong các giáo sư, tiến sĩ, nhà giáo phát động “buông bỏ” phong bì chứ không cần tán tụng buông bỏ tất cả để thành “vô ngã” như ngài Thích Minh Tuệ.

Đề thi vào lớp 10 chuyên văn: Tòa nhà hay viên gạch là tác phẩm nghệ thuật?

Chu Mộng Long

3-6-2024

Đề thi của Đại học Quốc gia, Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn Hà Nội. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10, chuyên ngành KHXH&NV, năm học 2024-2025:

Tiếng Việt, ôi tiếng Việt chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn!

Thái Hạo

3-6-2024

Tôi đọc cái đề Ngữ văn kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trường chuyên thuộc Đại Học KHXH&NV – Đại học Quốc gia Hà Nội, mà không tin vào mắt mình. Tại sao lại có cái tiếng Việt tệ hại đến thế cho một đề thi chuyên Văn, thuộc một đại học lớn nhất nước?

Một đồng cũng không nộp

Thái Hạo

28-5-2024

Năm con tôi đang học Tiểu học, thấy trong danh mục các khoản phải nộp có tiền Chữ Thập Đỏ 10 nghìn đồng (tất cả đều phải nộp), tôi liền lên gặp ban giám hiệu và nói rằng, thu như vậy là trái quy định, và tôi sẽ không nộp 10 nghìn này nếu như vẫn coi đó là khoản tiền bắt buộc, vì về thực chất đó chỉ là khoản tiền ủng hộ tùy ý.

Vụ bé lớp 1 không có suất ăn: Đừng nói một nửa sự thật

Thái Hạo

28-5-2024

Vụ bé lớp 1 không có suất ăn ở trường tiểu học Gia Lương, huyện Gia Lộc, Hải Dương: Đừng nói một nửa sự thật.

Lại một con cừu không ngoan?

Thái Hạo

27-5-2024

1. Đừng vội tin?

Thầy cô, cha mẹ hay con buôn?

Tạ Duy Anh

26-5-2024

Một bộ phim tôi xem từ lâu, nếu tôi nhớ không nhầm thì tên của nó là “Ngôi nhà trong sương hồng”, đã khiến tôi day dứt suốt nhiều năm. Điều khiến tôi không thoát khỏi nỗi ám ảnh là tất cả các nhân vật trong phim đều hành động không sai về mặt lý, nhưng kết cục cuối cùng là một thảm họa cả về pháp lý và đạo đức.

Nghề cao quý và người cao quý

Dương Quốc Chính

21-5-2024

Vụ tai nạn của bác Lê Kiên Thành, mình thấy nhiều người chê/ chửi quá rồi, nên thấy chả cần thêm làm gì nữa. Nhưng qua vụ này mới thấy, đúng như mình đã viết rất nhiều lần, là nhận thức về chính trị, xã hội của rất nhiều người có học hàm, học vị, đại gia, quan chức (tạm coi là giới tinh hoa) ở Việt Nam là rất có vấn đề. Bình thường không nhắc tới các vấn đề này thì không ai biết, nhưng khi họ buột mồm nói/ viết nó mới lòi ra vấn đề.

Không chỉ là sạn chữ

Thái Hạo

21-5-2024

Ảnh chụp màn hình status của ông Lê Kiên Thành

Cái ác từ đâu đến?

Mạc Văn Trang

11-5-2024

Trong chiến tranh giáp mặt

Khó nói chuyện Thiện lành

Phản xạ trước cái chết

Ai nhanh hơn, sống còn!

Đi học chữ “ng”

Dạ Thảo Phương

7-5-2024

Đại học, tôi học khoa ngữ văn, ngành văn hoá và ngôn ngữ Nhật. Ra trường, tôi nghĩ đi làm đâu đó một năm để có kinh nghiệm và tự lập kinh tế, rồi vừa đi làm vừa quay lại trường học tiếp, theo đuổi việc nghiên cứu. Tôi yêu thích việc đọc, suy nghĩ, viết, lại không giao tiếp giỏi, không thích ồn ào, vì vậy công việc nghiên cứu có vẻ phù hợp.