Vài ý kiến về báo cáo chính trị Đại hội 13

Nguyễn Đình Cống

25-10-2020

Hưởng ứng lời kêu gọi góp ý kiến, tôi xin nêu một vài nhận xét ban đầu khi so sánh với các tài liệu trước.

Về quy mô: Báo cáo tại ĐH 13 dài trên 3 vạn chữ, có ngắn hơn so với BC ĐH 12 (gần 4 vạn chữ). Đọc từng câu, thấy câu nào cũng đúng, cũng hay; nhưng đọc từng đoạn, phát hiện ra sự lắp ghép thô thiển. Còn đọc toàn bộ, mới thấy sự tổ hợp lộn xộn của một đống ngôn từ, những câu khẩu hiệu, những lời khoe khoang và sáo rỗng.

Đoạn mở đầu viết: “Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến rất nhanh, phức tạp, khó lường; đất nước đang đứng trước nhiều thời cơ, thuận lợi và nhiều khó khăn, thách thức đan xen, nhiều vấn đề mới đặt ra phải giải quyết; cán bộ, đảng viên, nhân dân đặt kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ của Đảng để phát triển đất nước ta nhanh và bền vững hơn. Đại hội được tổ chức vào thời điểm toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta thực hiện thắng lợi nhiều chủ trương, mục tiêu và nhiệm vụ được xác định trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; đất nước trải qua 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) và Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 2011 – 2020”.

Báo cáo tại ĐH 12 cũng có đoạn như trên, nhưng viết vào phần giữa của Lời nói đầu, như sau: “Đại hội diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh, rất phức tạp, khó lường; đất nước đứng trước nhiều vấn đề mới, có cả những thuận lợi, thời cơ đan xen với những khó khăn, thách thức gay gắt. Cán bộ, đảng viên và nhân dân đặt nhiều kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ, phù hợp của Đảng để phát huy thuận lợi, vượt qua mọi khó khăn, tiếp tục đưa đất nước ta phát triển nhanh, bền vững. Vì vậy, Đại hội XII có ý nghĩa rất quan trọng, định hướng cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trong 5 năm tới”.

Về tầm quan trọng: Báo cáo ĐH 12 viết, Đại hội lần thứ XII của Đảng họp vào thời điểm có ý nghĩa rất quan trọng.

Trong Tóm tắt dự thảo BCCT tại ĐH 13 (bản để lấy ý kiến tại đại hội các cấp) có câu mở đầu: “Đại hội XIII có ý nghĩa đặc biệt quan trọng”.

Từ chỗ “rất quan trọng”, đến “đặc biệt quan trọng”. Nhưng rồi trong văn bản mới nhất lại không thấy các từ ấy xuất hiện (tôi đã cố tìm mà chưa thấy. Phải chăng ai đó đã nhận xét về tính chất đặc biệt quan trọng này và có người đã nhận ra).

So sánh cơ cấu BCCT của ĐH XII (ký hiệu A) và của ĐH XIII ( ký hiệu B) tôi thấy giống nhau đến trên 90%. Mỗi BC gồm các mục như sau (A gồm 16 mục, B gồm 15 mục)

Mục I

A- I- ĐÁNH GIÁ TỔNG QUÁT KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XI (2011 – 2015) VÀ NHÌN LẠI 30 NĂM ĐỔI MỚI (1986 – 2016)

1. Đánh giá tổng quát kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XI; nguyên nhân và kinh nghiệm

2. Nhìn lại 30 năm đổi mới (1986 – 2016)

B- I- KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XII VÀ CƠ ĐỒ ĐẤT NƯỚC SAU 35 NĂM ĐỔI MỚI

1. Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, nguyên nhân và kinh nghiệm

2. Đánh giá chung về 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước (bổ sung, phát triển năm 2011), 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 2011 – 2020, 30 năm thực hiện Cương lĩnh 1991, 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới

Mục II

A- II- MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ TỔNG QUÁT PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC 5 NĂM 2016 – 2020

1. Dự báo tình hình thế giới và đất nước những năm sắp tới

2. Mục tiêu và nhiệm vụ tổng quát phát triển đất nước trong 5 năm tới

B- II- TẦM NHÌN VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

1. Dự báo tình hình thế giới và đất nước những năm sắp tới

2. Quan điểm chỉ đạo

3. Mục tiêu phát triển

4. Định hướng các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021-2025

5. Định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 – 2030

Mục III

A- III- ĐỔI MỚI MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG, CƠ CẤU LẠI NỀN KINH TẾ; ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC

B-III- ĐỔI MỚI MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG, CƠ CẤU LẠI NỀN KINH TẾ; ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ, PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC NHANH, BỀN VỮNG

Mục IV

A-IV- HOÀN THIỆN THỂ CHẾ, PHÁT TRIỂN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

B-IV- HOÀN THIỆN TOÀN DIỆN, ĐỒNG BỘ THỂ CHẾ, PHÁT TRIỂN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Mục V

A-V- ĐỔI MỚI CĂN BẢN VÀ TOÀN DIỆN GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO; PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

B-V- ĐỔI MỚI CĂN BẢN, TOÀN DIỆN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC, PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI

Mục VI

A-VI- PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ

B-VI- THÚC ĐẨY ĐỔI MỚI SÁNG TẠO, CHUYỂN GIAO, ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN MẠNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Mục VII

A-VII- XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN VĂN HÓA, CON NGƯỜI

B-VII- XÂY DỰNG VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA, SỨC MẠNH CON NGƯỜI VIỆT NAM

Mục VIII

A-VIII- QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN XÃ HỘI; THỰC HIỆN TIẾN BỘ, CÔNG BẰNG XÃ HỘI

B-VIII- QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN XÃ HỘI BỀN VỮNG, BẢO ĐẢM TIẾN BỘ, CÔNG BẰNG XÃ HỘI

Mục IX

A-IX- TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN; BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG; CHỦ ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI, ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

B-IX- QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG HIỆU QUẢ ĐẤT ĐAI, TÀI NGUYÊN, BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, CHỦ ĐỘNG THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Mục X

A-X- TĂNG CƯỜNG QUỐC PHÒNG, AN NINH, BẢO VỆ VỮNG CHẮC TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRONG TÌNH HÌNH MỚI

B-X- TĂNG CƯỜNG QUỐC PHÒNG, AN NINH, BẢO VỆ VỮNG CHẮC TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Mục XI

A-XI- NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI, CHỦ ĐỘNG VÀ TÍCH CỰC HỘI NHẬP QUỐC TẾ

B-XI- TRIỂN KHAI ĐỒNG BỘ, SÁNG TẠO, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI, CHỦ ĐỘNG VÀ TÍCH CỰC HỘI NHẬP QUỐC TẾ TOÀN DIỆN, SÂU RỘNG

Mục XII

A-XII- PHÁT HUY SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC

B-XII- PHÁT HUY SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC,

A-XIII- PHÁT HUY DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA, BẢO ĐẢM THỰC HIỆN QUYỀN LÀM CHỦ CỦA NHÂN DÂN

B-XII- DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ QUYỀN LÀM CHỦ CỦA NHÂN DÂN

Mục XIII

A-XIV- XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

B- XIII-XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Mục XIV

A-XV- XÂY DỰNG ĐẢNG TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH, NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA ĐẢNG

B-XIV-XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH, NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO, CẦM QUYỀN CỦA ĐẢNG

Mục cuối

A- XIV- SÁU NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG NHIỆM KỲ ĐẠI HỘI XII

B- XV- NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM, CÁC ĐỘT PHÁ CHIẾN LƯỢC TRONG NHIỆM KỲ ĐẠI HỘI XIII

Bình Luận từ Facebook

5 BÌNH LUẬN

 1. Lũ cán ngố CSVN có biệt tài về trơ trẽn tập thể.

  Nhưng kể ra cũng tội nghiệp cho lũ cán ngố những đời về sau. Những câu chữ sáo rỗng đã bị các đời trước xài đi xài lại tới mức chính ban chuyên láo cũng phải xấu hổ khi đọc. Lũ cán ngố các đời sau đành phải sửa thứ tự các chữ trong các nhóm từ vô nghĩa để viết cho xong các “văn bia” cho Nguyễn Phú Trọng chứ biết làm gì hơn bây giờ?

 2. Cái bản án XIII này gần 3 vạn rưỡi chữ, ai đọc hết từng ấy? Đọc để làm gì? Không nghe cs nói, cứ nhìn cs làm. Hãy đọc câu cuối cùng:

  “Với hướng đi đúng đắn, khát vọng phát triển mãnh liệt và quyết tâm chính trị cao, đất nước ta nhất định sẽ lập nên kỳ tích phát triển mới vì một nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc, cùng tiến bước, sánh vai với các cường quốc năm châu, thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và ước vọng của toàn dân tộc ta.”

  Làm chó gì có cái tâm nguyện của một tên diệt chủng gọi là HCM, từng ngày và từng cái nhiệm kỳ khốn nạn bôi trét sự bịp bợm lên cái đất nước này.

  Chỉ có tâm thần mới làm cái chuyện góp ý cho bản BCCT lú lẫn này.

  • Đảng ke. Bác Công luôn vững tin như thế. Tại sao vậy!!!!vì bác Cống nhờ đảng mà thực hiện được” ước mơ hoài bão” nà cái nồi cơm+ cái đùi gà. Hehehehe
   Đỗ 10 cay đắng

 3. Haha, nhìn vào đây thì quả là 12% của đồng chí Bí Lắk được kết luận không đạo văn đúng là có cơ sở vững chắc thật.

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây