Đòi thực hiện thể chế xã hội dân sự sẽ bị khai trừ Đảng

LTS: Ngày 15-11-2017 vừa qua, ông Trần Quốc Vượng, thay mặt Bộ Chính trị, đã ký ban hành Quy định số 102-QĐ/TW, về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. Khoản 3, điều 7 quy định, đảng viên sẽ bị khai trừ, nếu: “Phản bác, phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nguyên tắc tập trung dân chủ, nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đòi thực hiện thể chế ‘tam quyền phân lập‘, ‘xã hội dân sự‘, ‘đa nguyên, đa đảng‘.”

“Tam quyền phân lập”, “xã hội dân sự”, “đa nguyên, đa đảng” là những điều mà các nước văn minh, tiến bộ ở phương Tây đã áp dụng hàng chục, thậm chí hàng trăm năm qua. Nhờ vậy mà các nước đó giàu có và văn minh, để lãnh đạo đảng và nhà nước CSVN qua đó làm bạn với họ, xin gia nhập các tổ chức quốc tế do họ thành lập như WTO, EVFTA…

Nhưng với quy định này, Bộ Chính trị đảng CSVN mặc nhiên xem thể chế “tam quyền phân lập”, “xã hội dân sự”, “đa nguyên, đa đảng” là kẻ thù, đảng viên đòi thực hiện những điều này sẽ bị khai trừ khỏi đảng! Rõ ràng là đảng CSVN đang áp dụng “tiêu chuẩn kép” (double standard), dẫu biết “tam quyền phân lập”, “xã hội dân sự”, “đa nguyên, đa đảng” là tốt, nhưng đảng CSVN sợ nó, vì muốn duy trì chế độ độc đảng, tiếp tục cai trị dân.

___

Pháp Luật TP

6-12-2017

(PLO)- Theo đó, nếu đảng viên vi phạm về quan điểm chính trị và chính trị nội bộ sẽ bị xử lý kỷ luật.

Thay mặt Bộ Chính trị, ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, thành viên Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đã ký ban hành Quy định số 102-QĐ/TW (ngày 15-11-2017) về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.

Theo đó, nếu đảng viên vi phạm về quan điểm chính trị và chính trị nội bộ sẽ bị xử lý như sau:

Kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với các vi phạm:

Bị người khác xúi giục, lôi kéo, mua chuộc mà có hành vi nói, viết, lưu trữ, tán phát, xuất bản, cung cấp thông tin, tài liệu, hiện vật có nội dung trái với đường lối, quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Phụ họa, a dua theo những quan điểm trái với quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; thiếu trách nhiệm trong đấu tranh chống biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, chống diễn biến hòa bình.

Có biểu hiện dao động, giảm sút niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, không thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng. Không trung thực trong khai lý lịch, lịch sử bản thân và bổ sung lý lịch đảng viên.

Kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức đối với các vi phạm:

Bị xúi giục, dụ dỗ hoặc do nhận thức không đúng mà nói, viết, làm trái hoặc không thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy định, quy chế, kết luận của Đảng, pháp luật của Nhà nước; làm những việc mà pháp luật không cho phép.

Xúi giục, kích động, ép buộc người khác nói, viết, lưu giữ, tán phát, xuất bản, cung cấp những thông tin, tài liệu, hiện vật có nội dung trái Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế, kết luận của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Bị dụ dỗ, lôi kéo hoặc bị cưỡng ép tham gia các đảng phái, tổ chức chính trị hoạt động trái phép.

Kỷ luật bằng hình thức khai trừ đối với các vi phạm:

Cố ý nói, viết có nội dung xuyên tạc lịch sử, xuyên tạc sự thật, phủ nhận vai trò lãnh đạo và thành quả cách mạng của Đảng và dân tộc. Phản bác, phủ nhận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nguyên tắc tập trung dân chủ, nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đòi thực hiện thể chế “tam quyền phân lập”, “xã hội dân sự“, “đa nguyên, đa đảng”. Cố ý đưa thông tin sai lệch, xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; bôi nhọ lãnh tụ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước; truyền thống của dân tộc, của Đảng và Nhà nước.

Lợi dụng dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo hoạt động gây nguy hại đến an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Móc nối, cấu kết với các thế lực thù địch, phản động và các phần tử cơ hội, bất mãn chính trị để truyền bá tư tưởng, quan điểm đối lập; vận động, tổ chức, tập hợp lực lượng để chống phá Đảng và Nhà nước. Hoạt động trong các đảng phái, tổ chức chính trị phản động. Kích động tư tưởng bất mãn, bất đồng chính kiến, chống đối trong nội bộ. Lợi dụng và sử dụng các phương tiện thông tin, truyền thông, mạng xã hội để nói xấu, bôi nhọ, hạ thấp uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng. Tác động, lôi kéo, định hướng dư luận xã hội không theo đường lối của Đảng.

Phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng vũ trang; đòi “phi chính trị hóa” quân đội và công an; xuyên tạc đường lối quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân. Phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với báo chí, văn học- nghệ thuật. Sáng tác, quảng bá những tác phẩm văn hóa, nghệ thuật lệch lạc, bóp méo lịch sử, hạ thấp uy tín của Đảng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Quy định này cũng nêu rõ đối với những đảng viên sau khi chuyển công tác, nghỉ việc hoặc nghỉ hưu mới phát hiện vi phạm vẫn phải xem xét, kết luận; nếu vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật thì phải thi hành kỷ luật theo đúng quy định của Điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước và những nội dung nêu trong quy định này.

Điều 3. Thời hiệu xử lý kỷ luật

1- Thời hiệu xử lý kỷ luật về Đảng là thời hạn được quy định trong Quy định này mà khi hết thời hạn đó thì đảng viên có hành vi vi phạm không bị xử lý kỷ luật.

a) Thời hiệu xử lý kỷ luật đảng được quy định như sau:

– 5 năm đối với những hành vi vi phạm đến mức phải kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

– 10 năm đối với những hành vi vi phạm đến mức phải kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức.

b) Thời hiệu xử lý kỷ luật được tính từ thời điểm có hành vi vi phạm. Nếu trong thời hạn xử lý kỷ luật được quy định tại Điểm a Khoản này, đảng viên có hành vi vi phạm mới thì thời hiệu xử lý kỷ luật đối với vi phạm cũ được tính lại kể từ thời điểm thực hiện hành vi vi phạm mới.

2- Không áp dụng thời hiệu xử lý kỷ luật đảng đối với những hành vi vi phạm đến mức phải kỷ luật bằng hình thức khai trừ; vi phạm về chính trị nội bộ; về an ninh, quốc phòng, đối ngoại có xâm hại đến lợi ích quốc gia và việc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không hợp pháp.

Điều 26. Vi phạm quy định về quan hệ với tổ chức, cá nhân người nước ngoài

1- Đảng viên vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả ít nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách:

a) Tự mình hoặc có hành vi để bố, mẹ, vợ (chồng), con, anh, chị, em ruột đi du lịch, tham quan, học tập, chữa bệnh ở trong nước, ngoài nước bằng nguồn tài trợ của tổ chức, cá nhân nước ngoài khi chưa được phép của cơ quan có thẩm quyền.

b) Nhận làm việc trong các cơ quan, tổ chức hoặc với cá nhân người nước ngoài mà không báo cáo với tổ chức đảng có thẩm quyền.

c) Có mối quan hệ mật thiết với người nước ngoài, nhưng không báo cáo theo quy định.

d) Tự ý ra nước ngoài mà không báo cáo hoặc chưa được sự đồng ý của cấp ủy trực tiếp quản lý và cấp ủy nơi sinh hoạt.

2- Trường hợp đã bị xử lý kỷ luật theo quy định tại Khoản 1 Điều này mà tái phạm hoặc vi phạm lần đầu gây hậu quả nghiêm trọng hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ):

a) Có tiền, kim loại quý, đá quý, các giấy tờ có giá trị như tiền đang gửi ở ngân hàng nước ngoài trái quy định của Nhà nước.

b) Chuyển tiền, tài sản cho người nước ngoài ra nước ngoài trái quy định.

c) Làm tư vấn cho các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh, dịch vụ và tổ chức, cá nhân nước ngoài gây hại đến lợi ích quốc gia.

d) Liên doanh, liên kết, đầu tư vốn dưới mọi hình thức với cá nhân, tổ chức nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà không báo cáo hoặc khi chưa được sự đồng ý của tổ chức đảng có thẩm quyền.

3- Trường hợp vi phạm quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức khai trừ:

a) Quan hệ với tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài có hành vi chống Đảng, Nhà nước, làm phương hại đến lợi ích quốc gia.

b) Biết nhưng vẫn nhận tài trợ của cá nhân, tổ chức có hoạt động chống Đảng và Nhà nước.

c) Đồng tình, bao che, tiếp tay cho hoạt động của người nước ngoài hoặc người Việt Nam ở nước ngoài chống Đảng và Nhà nước.

d) Cung cấp, tiết lộ thông tin, tài liệu, hiện vật thuộc phạm vi bí mật của Đảng và Nhà nước cho nước ngoài, cho cá nhân và tổ chức chính trị thù địch, phản động dưới mọi hình thức.

đ) Hoạt động trong các đảng phái, tổ chức chính trị thù địch, phản động nước ngoài.

Bình Luận từ Facebook

3 BÌNH LUẬN

 1. (trích) …. Trần Quốc Vượng, thay mặt Bộ Chính trị, đã ký ban hành Quy định số 102-QĐ/TW… đảng viên sẽ bị khai trừ, nếu: “Phản bác, phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nguyên tắc tập trung dân chủ…Bla…bla…., đòi thực hiện thể chế ‘tam quyền phân lập‘, ‘xã hội dân sự‘, ‘đa nguyên, đa đảng‘….(hêt)
  ——

  Hè hè! Đi vào- Đi ra , lại thằng cha khi nảy’ , rất xứng đáng thay thế Huynh, kế tục Lú –lãnh chức Đại tổng nô tài ! Với chữ ký trong quy định rừng rú mọi rợ này, tên của Đại trại chủ dự bị này phải viết là Tr. Q…Vượn ! ( Chưa nhìn rõ mặt mũi và….màu lông, nhưng nội dung của QĐ na2ycho thấy rất giàu tính …khỉ ,vượn…! Gọi tên ‘Vượn’ là hoàn toàn hợp lý !

  Đ…mịa! Có súng, có lũ nha trảo, có nhà tù trong tay …thì muốn thờ quỷ Satan cũng đước, có sao đâu ? Thờ Ma-Le , học Hua-ci-min đã gần thế kỷ, kết quả chỉ càng thêm chật nhà tù. Mà mỗi khi măm cỗ đổi thực khách thì lại phải tốn tiền thuế để bày vẽ cái “sân khấu pháp quyền XHCN”…thối hơn cứt ! Đừng nhìn và đánh giá ‘ý nghĩa của sự kiện’ ( thường cũng chả có ý nghĩa gi ), chỉ cần nhìn thẳng vào sự thật nát bét của cái ‘Tổ mối XHCN VN’ là thấy ngay:
  Mối chúa đã Lú, lại tuối tác đã ‘gần đất xa trời’ , tất nhiên phải có vài thằng “cơ hội chính trị” lập tức ló đầu ra, đi lòng vòng…hít hít, ngửi ngửi, giơ chân sau lên …để “dấu ấn” đặc cọc, giành chổ thôi ! Cái đám ‘Xây dựng đảng’ như bọn Lú, Vượn tự biết chúng sống vô dụng và thừa thãi trong xã hội –kiến thức nói chung chỉ có được một cái mồm đầy nước bọt – thì muốn tiến thân chỉ có cách duy trì một cái đảng nào đó đế có cớ mà trổ nghề ‘xây’ ! Con người, xã hội, đất nước có cần việc ‘xây’ ấy không thì chúng đ…éo cần biết. Mất đảng hay đảng yếu nhược thì chúng hết làm vua . Còn chiếm được ngôi vua , thì dù xác hươu VN chì còn xương , cũng được ưu tiên liếm mút, được chút nào hay chút đó…

  TW Việt cộng ,sinh ra và trưởng thành là nhờ ở cái thân phận ‘cẩu nô tài’ do TQ nuôi dưỡng. Vì vậy , mọi hoạt động của chúng sẽ chỉ có một vài sự thật:

  (1) Khi nào Tập quyết định triển khai “Tư tưởng Tập Hoàng đế” thì Việt cộng sẽ dẹp mấy thứ QĐ lăn nhăn như nói trên, đồng loại theo thánh chỉ mà lấy’tư tưởng Tập” thay vào. Khi chưa có thánh chỉ, thì tạm thời cứ giữ hai thằng Ma Le và tay tà lọt Hồ- tiền đại tổng quản – ở lại , xài tạm. ( Sự thật này cũng có nghĩa là ,nếu Tập đế không may bị một thằng họ Chu, Bac, Giang…vv, gì đó làm thịt, thì lại chờ ‘tư tưởng của thằng mới’ – Nói chung, chiêu bài ‘CN Ma Le+tư tưởng Hồ ‘ là hàng dự phòng. giống như mấy cái tủ PCCC – để sẳn đó , khi ‘cháy nổ’ cần dùng – Nhưng ‘cháy nổ lớn toàn quốc’ thì..thôi, khỏi dùng !)

  (2) Có ký hàng ngàn Quy định thì cũng bằng thừa, tính người ấm lạnh vô chừng “Còn bạc còn tiền còn đệ tử/ hêt cơm hết gạo hết ông, tôi”- Với bọn Việt cộng hoang dã thì tính cực đoan trong cách ‘hành xử loại ấy’ còn được chúng trắng trợn, thản nhiên nhân lên gấp nhiều lần. “Ăn quen, nhịn hổng quen’ , khi Nợ công ngập lút trán, kinh tế bị thế giới tẩy chay, o ép vì đã nhẵn mặt XHCN …đầu tư rút lui, ăn cắp kiếm chác khó khăn, cạn tiền không xây quảng trường, đúc tượng, may khẩu hiệu…vv. Thì chúng vào đảng làm gì. Đám Vượn cứ làm ra vẻ ,với lũ ấy ‘đảng vẫn còn quý giá lắm’ ? Buồn cười- Mặt dày mày dạn đến thế là cùng ! Đảng mà hết tiền thỉ đảng cũng chả là cái chó gì . Bọn ấy lập tức –sorry- ỉa ngay vào “Đảng –Bác –Mác –Lê ‘ mà không chút băn khoăn

  Sống với lũ Chúa rừng, thổ phỉ Việt cộng, có một bật đại hào kiệt , ‘cứng đầu’ gan gốc đã ngạo nghễ làm thơ:

  ‘Làm chi cũng chẳng làm chi
  Dẫu có làm gì cũng chẳng làm sao
  làm sao cũng chẳng làm sao
  Dẫn có thế nào cũng chẳng làm chi.’

  Việc bọn ‘đảng ta’ thì cứ để chúng làm.Việc của toàn dân ta thì cứ nhắm thẳng ‘ Tổng Bất tuân dân sự’ toàn quốc thôi, việc ai người ấy lo , liên quan gì nhau đâu ? He he.
  Đang có mấy sự kiện to : ’mẹ Nấm & phản ứng Liên Âu’ , ‘BOT, ‘tieq Việt’ …vv Hãy cùng đứng lên, tự hành động để tạo thay đổi đi thôi.

  Thiếu gì, chẳng hạn :
  Cùng khẳng định : Người Việt dùng tiếng Việt , không dùng ‘tiếq Buồi’ ! – Người Việt sẽ vẫn tiếp tục dùng tiếng Việt, và cùng góp sức chấn chỉnh để nó hoàn thiện trong sáng hơn dù đang bị chìm trong đám bùn lầy ngôn từ Việt cộng. Sẽ cùng nhau, toàn Dân Việt chúng ta không tiếp tục đùa với Chữ Tàu của thằng cha Buồi ấy nữa ( Đây là kiểu đùa chúng đang muốn và là cách đùa rất nguy hiểm – không cho những người trưởng thành thì cũng tác động không nhỏ đến thế hệ trẻ. )
  Toàn dân VN cũng nên có một ‘Bản phản đối’ chính thức, có chữ ký của …90 triệu người Việt trong vấn đề này ! ( Ký tên chuyện này hoàn toàn …an toàn, nhưng những kẻ không ký rất có thể chính là lũ mật vụ ngôn ngữ của Tàu ?) – và Việt cộng hãy thử bỏ tù toàn bộ những người ký tên xem sao? – Nếu đã không dám ‘thương tôn pháp luật’ với toàn dân, thì khi Việt cộng tiếp tục dùng tiền thuế của dân , nuôi béo lũ bán nước vừa tai họa vừa vô dụng như thế, toàn dân VN sẽ bắt đầu ‘Bất tuân dân sự’ về mọi nghĩa vụ thuế ! Sẽ bắt đầu, trước hết bằng việc ‘đình công ‘,’bãi khóa’, ‘bãi thị’ toàn quốc có thời hạn…, trước khi đi đến vô thời hạn , nếu bọn‘nô bộc của dân’ vẫn ngoan cố !

  Mọi lời nói’hoang ngôn’, mọi hành động chó ỉa của bọn thổ phỉ vô dụng gian manh ngày nay, đều có thể và sẽ trở thành nguồn cơn của những ngọn sóng thần ! Hãy tận dụng chúng ! Toàn dân VN phải cùng lên tiếng cho chính mình, đừng sống với thài độ cam chịu thêm nữa !

 2. Quy định trên, là một lần nữa, là một bằng chứng nữa cho thấy đảng việt cộng hồ chí minh phản quốc bán nước đang tự nhổ vào mặt chúng,

  Quy định trên, là một lần nữa, một bằng chứng nữa cho thấy đảng việt cộng hồ chí minh đã đang xác nhận, bằng văn bản chính thức, là sự thật, những gì mà chúng vẫn xuyên tạc, gọi là “thế lực thù địch bôi nhọ nói xấu đảng và nhà nước”,

  Quy định trên, là một lần nữa, là một bằng chứng nữa cho thấy sự thật là, đảng cộng sản hồ chí minh phản quốc bán nứoc, đảng viên đảng cộng sản hồ chí minh phản quốc bán nước, chỉ là kẻ thù của “tam quyền phân lập” & “xã hội dân sự” & “đa nguyên, đa đảng”

  *****

  Chỉ là dân chủ bìm bịp những kẻ nào đó còn mang nặng trên vai cái kim bài miễn tội tay sai giặc tàu, đàn áp tự do, ăn cắp quốc khố, trấn lột dân nghèo, aka “thẻ đảng viên” đảng cộng sản hồ chí minh tay sai giặc tàu, phản quốc bán nước

  Hãy lập tức “thoái đảng” những ai có thành tâm dân chủ & tự do & nhân quyền cho VN

 3. TRích: “Nhưng với quy định này, Bộ Chính trị đảng CSVN mặc nhiên xem thể chế “tam quyền phân lập”, “xã hội dân sự”, “đa nguyên, đa đảng” là kẻ thù, đảng viên đòi thực hiện những điều này sẽ bị khai trừ khỏi đảng! Rõ ràng là đảng CSVN đang áp dụng “tiêu chuẩn kép” (double standard), dẫu biết “tam quyền phân lập”, “xã hội dân sự”, “đa nguyên, đa đảng” là tốt, nhưng đảng CSVN sợ nó, vì muốn duy trì chế độ độc đảng, tiếp tục cai trị dân.”

  Cái này không phải là “tiêu chuẩn kép”!

  “Tiêu chuẩn kép” là,

  sau khi phản bội Hoàng ĐẾ Quang Trung, phản bội Tổ tiên Việt nam, làm tay sai giặc tàu đánh trận đống đa ngược mở đừong cho giặc tàu nhà Mao xâm nhập VN thực hiện dã tâm của giặc tàu nhà Thanh chiếm đoạt miền bắc VN mở ra một thời kỳ bắc thuộc mới,

  sau khi cùng với giặc tàu ký vào bản hiệp định giơ ne vơ 1954 ô nhục dẫn đến chia cắt VN, việt cộng Minh và bọn cộng sản mao-ít bắc kỳ “Lao động”, rước giặc tàu vào Thăng Long phủ lá cờ búa liềm tội ác tội ác lên miền bắc VN, đặt cái “cờ tổ quốc” xuống dưới đít cờ búa liềm, dựa vào giặc tàu chống lưng đỡ đầu ly khai Việt Nam dựng nên nhà nước tổ quốc xã hội chủ nghĩa tội ác/dân chủ cộng hìa bìm bịp, aka “VNDCCH”, dựa vào giặc tàu áp đặt chế độ cộng sản mao-ít tội ác, độc tài toàn trị, phi nhân, phản dân tộc lên miền bắc VN, áp đặt lên tuổi trẻ miền bắc cái ách giáo dục xã hội chủ nghĩa đầy tội ác, phi nhân phản dân tộc mà chúng mang từ bên tàu cộng về

  thì cũng lúc ấy, và suốt nhiều chục năm sau đó,

  bọn cộng sản hồ chí minh & bọn cộng sản chân chính tim đỏ thẻ đỏ chuyên nghề rước giặc tàu vào Thăng Long, trí thức xã hội chủ nghĩa hà nội, trí thức cộng sản mao-ít bắc kỳ chuyên nghề làm chứng gian

  lại dở dọng “phê phán” VNCH, vu cáo VNCH, vu cho VNCH những tội ác của chính bọn cộng sản bắc kỳ tay sai giặc tàu,

  “độc tài” đó là tội ác của nhà cầm quyền cộng sản hồ chí minh, đó là tội ác của bọn cộng sản hồ chí minh,

  “tay sai ngoại bang, rứoc giặc tàu vào Thăng Long, đưa VN vào vòng nô thuộc giặc tàu” đó là tội phản quóc bán nứớc của nhà cầm quyền cộng sản, đó là tội mãi quốc cầu vinh của bọn cộng sản hò chí minh, bọn cộng sản maoist bắc kỳ “Lao động”, con đẻ của Trung cộng, sinh ra từ sau chuyến đi bán nước của hồ chí minh, năm 1950, lê gót sang tàu cầu xin giặc tàu chống lưng đỡ đầu giành chức quyền cai trị Việt Nam

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây