Đường biên giới Việt-Trung khu vực Nam Quan theo công ước Pháp-Thanh 1887 (Phần 2)

Trương Nhân Tuấn

16-8-2020

Tiếp theo phần 1

Từ Trấn Nam Quan đến Bắc Cương Ải. Đoạn biên giới này được chia làm hai tiểu đoạn: Nam Quan đến ải Chí Mã và từ ải Chí Mã đến ải Bắc Cương.

Năm mảnh bản đồ dưới đây chụp ra từ bản đồ tổng hợp Nam Quan đến Bắc Cương Ải 1/200.000 do Ủy ban phân giới 1890-1891 (ông Frandin là chủ tịch) thành lập. Công tác đo đạc và vẽ bản đồ gồm các vị : Didelot, Lavenir, Berdonlat và Spicq. Nguyên tấm bản đồ này được thâu nhỏ lại từ hai tấm bản đồ cắm mốc 1/50.000, vẽ bằng mực mày trên vải trắng, của cùng tác giả, trong cùng thời kỳ (1890-1891).

Đường chấm đỏ là đường biên giới. Các dấu chéo màu đỏ là cột mốc. Những con số viết màu đỏ là số cột mốc. Tất cả những ghi chú này do người viết ghi chú vào.

Hình 6 : Bản đồ tổng hợp từ hai tấm bản đồ 1/50.000 hai đoạn biên giới Nam Quan – Chí Mã Ải và Chí Mã Ải – Bắc Cương Ải, sau đó thu nhỏ lại thành 1/200.000.
Hình 7: Một góc bản đồ đoạn biên giới Bắc Cương Ải – Chí Mã Ải 1/50.000 vẽ bằng mực màu, trên vải lụa trắng (cũ và nhàu do việc các nhân viên cắm mốc bị mắc mưa).

Vị trí các cột mốc được mô tả theo biên bản ngày 21-4-1891. Văn bản này do ủy ban Frandin thành lập. Công trình cắm mốc này được công nhận theo biên bản tổng hợp ngày 19-6-1894, do ông Galliéni làm chủ tịch.

Cột thứ 67, Thôn Thương Sơn 吞倉山 : Cắm tại cửa ải Bắc Cương.

Cột thứ 66, Bắc Cương Sơn 北崗山 : Cắm trên đỉnh Bắc Cương Sơn.

Cột thứ 65, Đối Niệm Sơn 對捻山 : Tại đèo Ðối-Mã (coté 773)

Cột thứ 64, Cao Đồng Sơn 高桐山 : Trên đỉnh Cao Đồng Sơn

Cột thứ 63, Quỳ Long Sơn 葵隆山: Trên đèo ở phía Ðông làng Cao Đồng (Tàu)

Cột thứ 62, Phái Thiên Sơn (bis) : Trên trái đồi nhỏ ở phía Ðông cửa ải Phái Thiên.

Cột thứ 61, Phái Thiên Sơn 派遷山: Ở phía đông của cột trước, trên đường dẫn đến Ná Pha.

Cột thứ 60, Giao Bài Sơn 交排山 : Tại Giao Bài (kế con đường)

Cột thứ 59, Bắc Đạt Sơn 北達山 : Tại Song-Pai (kế con đường)

Cột thứ 58, Khiêu Hiệu Sơn 呌…山: Tại Khiêu Hiệu Sơn (gần cửa ải)

Cột thứ 57, Ðông Môn Sơn東có bộ 山 ở trên) 門山 ): Trên đỉnh Ðông Môn Sơn.

Cột thứ 56, Bạch Thịnh Sơn 白盛山 : Trên đồi cao thuộc Bạch Thịnh Sơn (kế cận đường mòn).

Cột thứ 55, Bộ Hà Sơn步河山 : Tại Cao-Pao-Son (tại giao điểm của hai con đường mòn).

Cột thứ 54, Ba Nội Sơn 波內山 : Tại của ải Ná Ma.

Cột thứ 53, Khô Hoa Sơn 枯華山 : Tại cửa ải Ban-Hang.

Cột thứ 52, Giao Phê Sơn 交批山 : Tại điểm mà con đường mòn Na-Lom cắt đường biên giới.

Cột thứ 51, Chi Hoàn Sơn脂還山: Tại cửa ải Na-Ha.

Cột thứ 50, Giao Oa Sơn 交蛙山 : Tại cửa ải Na-Thang.

Cột thứ 49, Ngạc Hầu Sơn 鱷矦山 : Trên đỉnh Ngoc-Hao-Son.

Cột thứ 48, Đồng Đẳng Ngoại Sách 同等外柵 : Tại điểm mà con đường từ Ban-Thinh đến Na-Thương cắt đường biên-giới.

Cột thứ 47, Thạch Bi Sơn 石碑 山: Tại điểm mà con đường từ Ban-Thinh đến Na-Hu cắt đường biên-giới.

Cột thứ 46, Lễ Do Sơn 禮由山: Tại điểm mà con đường từ Na-Phat đến Na-Hu cắt đường biên-giới.

Cột thứ 45, Bộ Môn Sơn 埔 門山: Gần đồn Pa-Mau (phía Nam của cửa Chí-Mã).

Cột thứ 44, Ải Điếm Ngoại Sách 隘玷外柵: Tại cửa Chí-Mã.

Ðoạn thứ 2 từ Chí Mã đến Nam Quan:

Cột thứ 43, Đạo Nê Sơn 道泥山: Trên con đường từ Phai San đến Chí Mã, khoảng cách 1200 thước trên con đường nầy theo hướng Ðông Bắc.

Cột thứ 42, Công Mẫu Sơn 公母山: Trên đỉnh thứ nhứt, phía tây bắc, cách cột thứ nhứt 800 thước.

Cột thứ 41, Lục Vinh Sơn 六榮山: Cách 500 thước về hướng Tây của một cái thác, gần làng người Hoa Po-Ho.

Cột thứ 40, Nã Chi Ngoại Sách 那支外柵: Tại cửa Nã Chi.

Cột thứ 39, La Nông Sơn 羅農山: Trên đỉnh La Nông Sơn.

Cột thứ 38, Đạo Hạ Ngọai Sách 道下外柵: Tại cửa ải Kouei-Kha.

Cột thứ 37, Nã Lộc Sơn 那祿山: Trên đỉnh Nã Lộc Sơn (côté 409)

Cột thứ 36, Đồng Hộ Ngọai Sách 同戶外柵  Tại cửa ải Đồng Hộ.

Cột thứ 35, Bản Trụ Ngọai Sách 板宙外柵: Tại cửa ải Bản Trụ.

Cột thứ 34, Kim Cương Sơn 金崗山: Trên đỉnh Kim Cương (côté 402)

Cột thứ 33, Mỹ Mục Sơn 美目山: Trên đỉnh Mỹ Mục.

Cột thứ 32, Khô Giảng Lộ Khẩu 枯 講路口: Trên đường từ Packinh đến Cauxo (cách làng nầy 300m về hướng Bắc).

Cột thứ 31, Khô Liểu Lĩnh 枯柳嶺: Trên đường từ Na-Piou đến Po-Héo, trên đường sống núi của Cổ Mã Sơn.

Cột thứ 30, Khấu Sơn Ngoại Sách 扣山外柵: Tại cửa ải Loa.

Cột thứ 29, Tam Sắc Sơn 三色山: Trên đỉnh Tam Sắc.

Cột thứ 28, Nã Ma Lĩnh 那摩嶺 Tại cửa Ná Ma.

Cột thứ 27, Bộ Tác Sơn 埔作山: Trên con đường từ Na-Pha đến Ha-Lai (cách làng nầy 900 thước về phía Nam).

Cột thứ 26, Pháp Ca Sơn 法卡山: Tại cửa Pháp Ca.

Cột thứ 25, Bản Phiêu Ngọai Sách 板漂外柵: Trên đường từ Gia-Muc đến Ban-Chau (cách làng nầy 1300 thước).

Cột thứ 24, Phái Bình Lĩnh 派苹嶺: Trên đỉnh Phái Bình.

Cột thứ 23, Áp Môn Ngọai Sách 閘門外柵: Tại cửa ải Rô.

Cột thứ 22, Khấu Cự Lĩnh 扣虡嶺: Cách 400 thước phía Ðông-Nam của cửa Cao-Cap (trên đồi)

Cột thứ 21, Khôn Long Ngọai Sách 坤隆外柵: Tại Po-Seu.

Cột thứ 20, Phổ Ta Lĩnh 溥些嶺: Trên một đỉnh núi đối-diện với công-sự Kouei-Tao của Tàu.

Cột thứ 19, Đạo Lang Lĩnh 道郞嶺: Trên đỉnh núi.

Mất đất khu vực Khu vực Chi Ma – Ải điếm Ải khẩu: Tấm 29 và 30 HUBG 1999.

Xét mảnh bản đồ thuộc hình 3 ở trên.

Khu vực ải Chí Mã, cột mốc 45, 44, 43 theo hướng đông – tây. Từ mốc 42 đến 43 đường biên giới chuyển sang hướng bắc. Từ mốc 42 đến 41 theo hướng đông bắc thiên bắc.

Xét mảnh bản đồ thuộc tấm số 29 của HUBG sau đây:

Các cột mốc chung quanh ải Chí Mã là mốc 1219, 1220, 1221.

Từ cột mốc 1219, tương ứng cột mốc 43 cũ, đường biên giới tiếp tục đi về hướng tây, (thay vì bẻ lên hướng bắc), đi lên sườn dãy Công Mẫu Sơn thuộc VN, ăn sâu vào lãnh thổ VN đến khoảng 2km.

Chiều dài vùng lãnh thổ của VN bị mất lấn qua tấm số 30 của HUBG 1999:

Đất VN bị mất cho TQ tương ứng với vùng gạch màu xanh như bản đồ trên đây.

4/ Khu vực Bảo Lâm, Thanh Loa tấm 29: Theo công ước 1887, khu vực này các cột mốc được cắm từ tây sang đông, (cùng chiều với các mốc giới theo HUBG 1999), thuộc đoạn từ Bình Nhi Quan đến Bắc Cương Ải. Gồm các cột mốc 23, 24, 25, 26, 27 trên bản đồ công ước 1887.

Khu vực này có ba nhánh sông, phụ lưu của sông Tả Giang. Trên bản đồ, các nhánh sông này vẽ màu xanh lá cây.

Đường biên giới, theo bản đồ phân giới 1887, và theo mô tả các văn bản phân giới, là đường sống núi, nối các đỉnh núi. Biểu diễn trên bản đồ là đường đỏ. Đường này ở khoảng giữa hai nhánh sông 1 và 2.

Xét trên bản đồ 1999, đường biên giới mới (vẽ màu hồng) đã dời xuống khá xa về phía nam, đi ở khoảng giữa nhánh sông 2 và 3.

Như vậy, VN bị mất một vùng đất khá rộng, gồm cả nhánh sông thứ 2, bề dày khoảng 2km, chiều dài khoảng trên 10km. Diện tích mất khá quan trọng (vài chục km²).

Việc mất đất này theo đúng như tố cáo của Bị vong lục thuộc bộ Ngoại giao VN trước đây. Nhưng mức độ mất đất nhiều hơn dự tính (vài chục cây số vuông thay vì khoảng 4km²).

5/ Khu vực Nam Quan, tấm 29.

Cột mốc khu vực này được cắm từ tây sang đông, thuộc đoạn từ Bình Nhi đến Bắc Cương Ải.

Đường biên giới đi qua cột mốc số số 16 tên Lộng Diêu Ngoại sách (tức Lũng Nghiêu), cột 17 tên Khiêu giá sơn, tức núi đá phía tây bắc Đồng Đăng. Cột 18, cách cổng Nam Quan 100m về phía nam. Cột mốc 19 cắm trên đỉnh núi. Cột số 20 cắm tại địa điểm tên « Po Sie » (!), Phổ Ta Lĩnh 溥些嶺, tức cũng trên đỉnh núi.

Như thế, đường biên giới khu vực này, cắm theo công ước 1887, và bản đồ dưới đây, là khá rõ rệt.

Trên hai bản đồ, đường đỏ là đường biên giới theo công ước 1887, đường hồng theo hiệp ước 1999.

VN mất đất khu vực này khoảng một cây số vuông. Điều này phù hợp với nội dung tố cáo TQ lấn đất VN trong Bị Vong Lục 1979.

Mất đất vùng này ước lượng vài cây số vuông. Con số thì nhỏ nhưng tầm quan trọng chiến lược cực kỳ lớn. Giang Trạch Dân, chủ tịch nước kiêm TBT đảng CSTQ, đích thân can thiệp cho mọi người thấy tầm quan trọng của ngọn núi này.

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN

 1. 1/ quá nhiều bản đồ phai màu xen lẫn tươi màu, chẳng biết mấy loại, mấy xuất xứ, kèm “phụ đề Việt ngữ” kiểu đặt dấu chấm trên chữ i , dân Việt hiểu được chết liền!

  2/ về số diện tích đất bị mất, nói vắn tắt loạng choạng, gây ấn tượng…chả mất bao nhiêu, chả việc gì để bi luỵ, “chuyện không có gì mà (lâu nay) làm ầm ĩ”.

  “Cửa khẩu Đồng Đăng thực chất là trạm kiểm soát đặt tại nhà ga Đồng Đăng. Đây là điểm kết thúc của tuyến đường sắt Hà Nội – Đồng Đăng và được nối với ga Bằng Tường thuộc tuyến Nam Ninh – Bằng Tường của Trung Quốc(tức đã tới địa đầu của Trung quốc- người viết comment).
  Mọi thủ tục xuất nhập cảnh với người, hàng hóa đi đường sắt liên vận quốc tế đều thực hiện tại đây. Nếu đi du lịch Lệ Giang (TQ) bằng tàu hỏa theo hướng qua Nam Ninh, các bạn sẽ có cơ hội xuất cảnh tại ga này.”

  Trên đây là trích từ một trang web du lịch “Cùng phượt” của ngành du lịch chxhcnVN.
  (https://cungphuot.info/cac-cua-khau-giua-viet-nam-trung-quoc-post4916.cp )

  Nó cho thấy, Đồng đăng đã sát bên Trung quốc tính bằng mét!

  * Thế mà, vị trí của Ải Nam Quan (không phải Hữu nghị quan ngày nay) vốn toạ lạc cách Đồng đăng 8km , theo bản đồ của Pháp vẽ trước năm 1954.
  Vị trí nầy đã bị giảm xuống còn chưa đầy 6km trong thời kỳ Vietnam War (1963-1975)
  Chính quyền VNDCCH đã nhường ải NQ, (nằm giữa các ngọn núi hiểm trở có địa thế chiến lược) cho Tàu để nhận viện trợ chiến tranh.
  Sau những thoả thuận cấp cao năm 1999, lại có nhượng thêm đất cho Tàu, khiến Đồng đăng chỉ còn cách biên giới Việt Trung có 2km. Quốc lộ 4A hiện nay đã sát bên Trung quốc một khoảng cách tính bằng mét!

  Thế thì trẻ con xong tiểu học cũng làm được 2 bài toán trừ “Đồng đăng – Ải Nam Quan xưa/Hữu Nghị quan nay”, để biết có phải VN chỉ mất vỏn vẹn có 21km về tay Trung cộng, như tác giả TNTuan nổ lực đăng cả lố bản đồ để “xoa dịu” nổi đau dân tộc, tức cũng là giảm tội cướp đất của giặc Tàu, hay không!!!
  Ngay con số 21km, TNT cũng không chịu cộng lại như một tổng kết các lý giải bằng hàng loạt bản đồ cho dân Việt thấy, mà anh ta tách ra thành 2 đợt, một đợt là bài toán nhân không có đáp số: sâu 2 kilomét x dài 10km, đợt cuối mất 1 km vuông (?!), kết luận …chỉ mất vài km2.

  Trời ơi, ông Tuấn không đau xót cho tổ quốc VN sao, mà lại dùng cái tư cách luật sư để giảm tội cho kẻ thù dân tộc!

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây