Tự bốc, tự than và tự chửi

Phạm Trần

8-3-2018

Tình hình Việt Nam trước Hội nghị Trung ương 7, khai mạc vào tháng 5/2018 có khả năng xấu đi trước hiện tượng thi đua xu nịnh Tổng Bí thư đảng Nguyễn Phú Trọng để quên đi nhu cầu cấp bách phải đổi mới chính trị để cho dân tham gia việc nước.

Với chủ đề “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Ban Tổ chức Trung ương đã triệu tập Hội nghị Lãnh đạo các cơ quan Trung ương tại Hà Nội ngày 6/2/2018 để thu thập ý kiến xây dựng đội ngũ cán bộ.

Theo báo điện tử Trung ương đảng thì Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính nói với Hội nghị rằng: “Việc xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ năng lực, phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ là nhiệm vụ khó và đặc biệt quan trọng; cần tạo ra cách làm mới, đột phá, khả thi, tạo sự lan tỏa và sức ảnh hưởng lớn nhằm giải quyết những vấn đề cấp bách trong bối cảnh tình hình có nhiều thay đổi”.

Nhưng tại sao lại “cấp bách” vì “tình hình có nhiều thay đổi” thì không thấy ông Chính giải thích. Chỉ biết ông đã yêu cầu các đại biểu dự Hội nghị quan tâm đến “những vấn đề cụ thể như: chống suy thoái, nạn chạy chức, chạy quyền, kiểm soát quyền lực, đẩy lùi những nguy cơ đe dọa đến sự tồn vong của Đảng”.

Như vậy là khẩn trương và không bình thường vì ông Chính không nói tại sao vấn đề xây dựng cán bộ lại nẩy sinh “những nguy cơ đe dọa đến sự tồn vong của Đảng”?

Chỉ biết một điều chắc chắn là đảng đang lo sót vó lên vì tình trạng “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” đang lan rộng và ăn sâu trong hàng ngũ cán bộ, đảng viên. Những người bị quy kết thuộc hàng ngũ “lợi ích nhóm”, “đề cao chủ nghĩa cá nhân”, “không làm theo lệnh đảng”, “say mê quyền lực”, “tham nhũng”, “cửa quyền”, “dễ bị mua chuộc”, “lũng đoạn nội bộ”, “dèm pha lãnh đạo”, “công khai chê bai Chủ nghĩa Mác-Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh” và lười tham gia “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Những căn bệnh này không mới mà đã có từ lâu và được diễn dịch ra từ hai căn bệnh “suy thoái tư tưởng” và “suy thoái đạo đức” trong các Văn kiện của hai Hội nghị Trung ương 4 khóa đảng XI và Trung ương 4 khóa XII về Xây dựng đảng.

Tuy nhiên, Ban Tuyên giáo Trung ương của đảng và Tổng cục Chính trị của Bộ Quốc phòng đã liên kết chĩa mũi dùi vào điều được gọi là “các thế lực thù địch” bên ngoài và “những kẻ cơ hội” bên trong đã cấu kết với nhau xuyên tạc thành tích xây dựng đảng để chống phá làm mất uy tín đảng và chia rẽ nhân dân.

Vì vậy, báo Quân đội Nhân dân (QĐND) đã cảnh giác trong bài viết ngày 01/03/2018 rằng: “Mục tiêu không bao giờ thay đổi của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa. Để đạt được mục đích ấy, chúng áp dụng nhiều âm mưu, thủ đoạn, trong đó có việc thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ta”.

Báo này viết tiếp: “Một âm mưu, thủ đoạn hết sức nham hiểm trong chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch nhằm chống phá cách mạng Việt Nam là thúc đẩy sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, mà trước hết và chủ yếu là suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” về tư tưởng chính trị. Bởi họ toan tính và cho rằng chỉ có làm chệch hướng tư tưởng chính trị thì mới làm cho nội bộ Đảng chia rẽ, tổ chức của Đảng rệu rã, bộ máy của Nhà nước lung lay và nguy cơ tự đánh mất vai trò lãnh đạo, tự sụp đổ sớm muộn cũng đến”.

Nhưng chính Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Ban Chấp hành Trung ương đảng đã báo động tình trạng “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ trước tiên chứ có người nào hay thế lực nào nói rồi đổ vạ cho đảng đâu.

Nhưng ngoài chuyện đảng viên đang “tự biến” để xa đảng họ cũng tự cho mình quyền bỏ cả Mác-Lenin và quên luôn cả “tư tưởng Bác Hồ” để tìm đường sống. Vì vậy mà báo QĐND đã chạm lòng để lên tiếng phản bác: “Cùng với việc xuyên tạc, phủ nhận tính cách mạng, khoa học của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, thời gian gần đây họ tập trung kích động, cổ xúy cho nhiều quan điểm sai trái phủ định mục tiêu của Đảng và con đường đi lên xây dựng CNXH của nước ta. Họ cho rằng muốn có dân chủ thực sự cho người dân thì Việt Nam phải thực hiện chế độ “tam quyền phân lập”. Họ cổ xúy cho xã hội dân sự và cho rằng “xã hội dân sự là hiện thân của tự do, dân chủ và những giá trị tốt đẹp trong xã hội”; “Hình thành xã hội dân sự độc lập về chính trị là điều kiện, tiền đề cho việc bảo đảm quyền con người”… Họ phủ nhận những kết quả và xuyên tạc cuộc đấu tranh chống tham nhũng ở nước ta hiện nay với các luận điệu đáng lưu ý như: “Cuộc chiến chống tham nhũng hiện nay là “cuộc chiến thanh trừng phe phái trong nội bộ Đảng”; “Chế độ một đảng cầm quyền là nguyên nhân sinh ra tệ tham nhũng”; “Tham nhũng là vấn đề thuộc bản chất của chế độ XHCN ở Việt Nam”.

ĐỔI MỚI CHÍNH TRỊ Ở ĐÂU?

Dù bài viết có cố tình lẩn tránh, nhưng sự thật là chế độ độc đảng và độc tài ở Việt Nam đã giúp cho tham nhũng tồn tại vì người dân không có cơ hội tham gia việc nước nói chung và phòng, chống tham nhũng nói riêng.

Ngay cả các Đại biểu của dân trong Quốc hội và các Hội đồng nhân dân địa phương cũng không trực tiếp gánh vác chống tham nhũng thì những kẻ tham nhũng được tự do hành nghề cũng là điều dễ hiểu.

Đó là lý do tại sao vào ngày 22/1/2016, cả Hội trường Quốc hội đã “phát sốt” khi họ nghe Bộ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư

Bùi Quang Vinh nói dõng dạc: “Đổi mới hệ thống chính trị là điều kiện để phát triển”.

Bài tham luận của ông Vinh đã thẳng thắn trích lại “Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 2011-2020” được Quốc hội thông qua “nêu rõ đổi mới chính trị cần đi đôi với đổi mới kinh tế”. 

Ông nói: “Bên cạnh đổi mới ở bộ máy công chức, nguyên tắc thị trường cần được áp dụng đầy đủ hơn, phân biệt khu vực công – tư, bảo vệ quyền tài sản, tạo điều kiện cho người dân tham gia vào quản trị Nhà nước, hoạch định chính sách..”.

Tuy ông Vinh không nói ra nhưng ai cũng hiểu đó chính là đòi hỏi đảng phải thật sự tôn trọng quyền tự quyết của dân trong một chế độ có bầu cử tự do và trực tiếp.

Tuy nhiên, đảng đã làm ngơ trước đề nghị thẳng thắn này của ông Vinh. Tiểu sử của ông Vinh cho biết ông sinh năm 1953 tại Hà Nội, từng là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa X, XI, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam (2011 – 2016), Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIII tỉnh Lai Châu.

Ông là Bộ trưởng duy nhất từng tuyên bố về chủ trương kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa: “Chúng ta cứ nghiên cứu mô hình đó, mà mãi có tìm ra đâu. Làm gì có cái thứ đó mà đi tìm”.

Tại Đại hội đảng XII năm 2016, ông Vinh nói thẳng: “Một hệ thống chính trị phù hợp với nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung trước đây, đặc biệt trong hoàn cảnh chiến tranh nay không còn phù hợp nền kinh tế thị trường, thậm chí còn là rào cản, trở ngại cho sự phát triển”.

Đó là sự thật ngay cả đối với các Chuyên gia kinh tế trong nước, nhưng Lãnh đạo đảng và những cái đầu bảo thủ, giáo điều sỏi đá trong Hội đồng Lý luận Trung ương và Ban Tuyên giáo thì cứ coi cái định hướng mơ hồ “theo Xã hội Chủ nghĩa” là khuôn vàng thước ngọc phải duy trì bằng được. Vì vậy, mỗi khi bị phê bình và chống đối thì báo đài đảng lại được lệnh phản biện.

Bài viết của QĐND phản ảnh thái độ này bằng lời cảnh giác: “Mục tiêu nhằm tới của họ không gì khác là làm chia rẽ nội bộ mà trước hết là chia rẽ về quan điểm chính trị, từ đó dẫn đến tan rã niềm tin, gây hỗn loạn về lý luận và tư tưởng. Tình hình ấy đòi hỏi chúng ta, mà trước hết là đội ngũ cán bộ, đảng viên không được phép chủ quan, lơ là, mất cảnh giác”.

Nhưng đây là cuộc chiến tư tưởng không có biên cương. Nếu đảng viên đã nghe lời đảng thì làm gì còn tình trạng “tự diễn biến, tự chuyển hóa”?

Sở dĩ cán bộ, đảng viên và nhân dân đã chán đảng đến tận mang tai vì Lãnh đạo nói mà không làm hoặc nói một đàng làm một nẻo.

Điển hình như Báo cáo Chính trị tại Đại hội đảng XII năm 2016 của Khóa đảng XI đã viết: “Đổi mới chính trị chưa đồng bộ với đổi mới kinh tế; năng lực và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị chưa ngang tầm nhiệm vụ”.

Nhưng nhóm chữ “đổi mới chính trị” có ý nghĩa gì trong thực tế?

Hãy nghe chính lời ông Nguyễn Phú Trọng nói tại Hội nghị Trung ương 10, Khóa đảng XI: “Phải nắm vững và khẳng định: Đổi mới chính trị không phải là làm thay đổi chế độ chính trị, thay đổi bản chất của Đảng ta, Nhà nước, mà là đổi mới cơ chế, chính sách, tổ chức bộ máy, kiện toàn nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đổi mới phương thức công tác, lề lối làm việc, cải cách hành chính, chống tệ tham nhũng, lãng phí, quan liêu, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của các cơ quan trong hệ thống chính trị, tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững độc lập, chủ quyền quốc gia”. (VietNamNet, 12/01/2015)

Như vậy thì có gì mà phải rùm beng lên cho ồn ào hàng xóm?

NỊNH VÀ HÓT

Nói năng ngược xuôi như thế thì hèn gì mà ông Trọng chẳng được các loa Tuyên giáo hót nịnh đến điếc tai thiên hạ.

Bằng chứng như Nhị Lê – Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, cơ quan ngôn luận của Trung ương đã ca: “Thông điệp của Tổng Bí thư gửi tới chúng ta: “Lò đã nóng lên rồi thì củi tươi vào cũng phải cháy…Cá nhân nào muốn không làm cũng không thể được…” là một hình tượng rất sống, rất hay và rất thực tế. Nó thể hiện sự kiên quyết không thể gì lay chuyển của ông Nguyễn Phú Trọng, trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng, hiện nay”. 

Tưởng hát bấy nhiêu chưa có người nghe, Nhị Lê hót tiếp: “Thông điệp của Tổng Bí thư đã gửi: “Lò đã nóng lên rồi thì củi tươi vào cũng phải cháy…Cá nhân nào muốn không làm cũng không thể được…” là sự kết tinh, thể hiện tầm nhìn, sự kiên định và cả tâm huyết của ông. Cái Ngọn lửa Dân chủ, Đức trị và Pháp trị phải cháy lên trong cái lò ấy! Và, càng tin rằng, không ai cản được, khi Lòng dân đã dậy sóng, đang làm Gió thổi lò, với quyết tâm: “Dân ta đã nói là hành. Đã đốn quyết đốn cả cành lẫn cây”. (Tuần Việt Nam 09/08/2017)

Tiếp theo là Đài phát thanh nhà nước, Tiếng nói Việt Nam (VOV, Voice of Việt Nam) lên giọng từ Hà Nội: “Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng – với tư cách là người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhìn ra mối nguy cơ của đại dịch tham nhũng, bằng tất cả dũng khí và mưu lược của một kẻ sĩ Bắc Hà đã phất lên ngọn cờ tiêu diệt bằng được sự tham nhũng, sự lộng quyền. Ông trở thành một người đốt lò vĩ đại đã nhóm lên chiếc lò được cháy lên bằng ngọn lửa của lương tâm, và công lý để thiêu hủy bằng được cơn đại dịch tham nhũng và lạm quyền. 

Người có học bao giờ cũng trọng cái danh và xa lánh mọi ham hố vật chất, sự ích kỷ vun vén quyền lợi cho cá nhân, cho gia đình mình. Vài ba chục năm trở lại đây, người dân từng biết khá nhiều vị có chức sắc bằng quyền lực của mình cất nhắc con cái, người thân vào những vị trí này nọ. Mỗi lần có sự việc nào đó từ cưới xin cho con, thượng thọ cho bố mẹ, không ít vị lợi dụng chức vị để kiếm chác. Trên thiếp mời còn lòe loẹt in đủ chức danh và học vị.

Với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thì không. Đã kinh qua nhiều chức vụ cao nhất của nhà nước, của Đảng nhưng từ việc lớn cho đến việc nhỏ, trong dân gian chưa có lời đồn, giai thoại nào về sự lợi dụng quyền hạn của ông để mưu lợi cho mình, cho người thân.

Về với lớp từ phổ thông đến đại học, Tổng Bí thư vẫn khiêm nhường, hòa đồng với mọi người. Ngay cả khi đang ở vị trí cao nhất Quốc hội, khi về với lớp học cũ, ông vẫn khiêm tốn với bạn đồng môn với các thầy, các cô giáo cũ”. 

Hát khan cả họng mà như chưa được ai cho xu nào nên Tiếng nói Việt Nam ca tiếp: “Lò lửa chống tham nhũng đang ngùn ngụt cháy đúng như mong muốn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Lò đã nóng lên rồi thì củi tươi vào cũng phải cháy”. Chiếc lò đó đã bắt đầu và sẽ liên tục thiêu ra tro những củi gộc mối mọt, độc địa. Ngọn lửa nghìn độ đó không chỉ được nuôi bằng lương tâm, dũng khí mà còn bằng trí tuệ, tài thao lược bài bản, có lớp lang của một kẻ sĩ có tâm, có tài, có dũng. Nhờ có chiếc lò và ngọn lửa hợp lòng dân như vậy nên chưa bao giờ cuộc chiến đấu chống tham nhũng lại quyết liệt, công bằng và có kết quả như lúc này.

Xin nhắc lại người nhóm lò và giữ cho ngọn lửa trong lò đó, người đứng đầu cuộc chống tham nhũng đang có hiệu lực làm nức lòng người đó chính là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng – một kẻ sĩ Bắc Hà ta đó”. (VOV, ngày19/02/2018)

Với kỷ nguyên của Truyền thông điện tử toàn cầu và con người Việt Nam không còn u ám như thập niên 50 mà báo đài nhà nước thi đua viết bài khen ông Trọng nứt lưỡi thì chắc là ông khoái chí lắm.

Chỉ có điều là khi ông đang ở giữa nhiệm kỳ Khóa đảng XII mà được ca ngợi không tiếc lời như thế thì khi nhớ lại lời ông nói về “đổi mới chính trị”, hẳn không ít người sẽ nói theo lời Cố Tổng thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu với hoàn cảnh mới: “Đừng nghe những gì ông Trọng nói mà hãy nhìn kỹ những gì ông Trọng làm”.

Bình Luận từ Facebook

2 BÌNH LUẬN

 1. + ĐẾN HẸN LẠI LÊN :

  Tính từ 1975 là đã 43 năm – tính từ CM T8 thì đã trên 70 năm, đã bao nhiêu thế hệ rồi …nhưng có năm nào bọn ‘đảng ta’ lại không (trích) “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” (hết) ? –ĐMCS !
  Và hơn nữa, sau ngần ấy thời gian , bBọn ‘đảng ta’ các vị đã xây dựng được một bầy ‘cán bộ’ có ‘phẩm chất’ ra sao, toàn dân và chính các vị đều thấy, đã biết, đã hiểu rõ như ban ngày…, thế mà vẫn còn muốn ‘xây dựng’ thêm nữa sao ? – ĐMCS !
  Còn trò (trích) “…giải quyết những vấn đề cấp bách trong bối cảnh tình hình có nhiều thay đổi…” (hết) – Tình hình thế giới hay khu vực thì sẽ luôn luôn biến động, thay đổi, đã mấy ngàn năm đã có bao giờ yên ổn…Năm nào cũng thế, đến hẹn lại lên , thằng cũng nói đến già về hưu, thằng mới lên nói lại y hệt thằng kia …nói để đợi già về hưu …học lại lẫn nhau như một bầy vẹt ! Dù có thêm một thiên niên kỷ nữa , cam đoan sẽ vẫn những câu văn ấy,có khi không khác một dấu phết ,phẩy ! Việt cộng bất chấp mọi dối trá bẩn thỉu nhất đã phơi ra trong thời đại @, cứ tận dụng bộ mặt thớt, múa cái lưỡi gỗ …nói mãi những thứ nhàm chán vô nghĩa, nói mãi đến tanh hôi cả xã hội ! Chúng nhàm chán đến mức chỉ nghe thoáng qua , mọi người đều lợm giọng muốn mửa ! Một bầy đàn vô liêm sĩ, không hề biết nhục !- ĐMCS !
  ———–

  + LỘ RÕ ‘THÂN PHẬN ĂN BÁM’

  Việt cộng các cấp, ý thức rất rõ về tầm mức kiến thức nghèo nàn đến mức vô dụng của họ , ý thức rõ ‘vai trò ăn bám‘, ‘gánh nặng xã hội’ của họ, và đặc biệt , hiểu rõ toàn dân căm ghét khinh bỉ bọn họ ra sao…- Vì thế mà họ rất lo lắng, cố gắng làm ra vẻ như ‘bọn tao đây , luôn rất bận rộn, phải giải quyết nhiều vấn đề to lớn , quan trọng, cấp bách lắm…’ không có bọn tao là không xong đâu ?…Ha ha ! Khắp thế giới, không chính quyền nào mỗi năm mỗi ‘kể lể, thanh minh’ về ‘vai trò quan trọng’ của mình cả, vì họ nghĩ đơn giản, đó chỉ là ai nấy tự hoàn thành phần việc mình phải làm mà thôi .

  Nếu ‘bầy vẹt đảng ta’ càng bận rộn ‘lên gân’ , càng ‘tỏ ra nguy hiểm’ tức là họ đang ý thức rõ sự chối bỏ của toàn dân đối với họ, họ hiểu ‘nền tảng ăn bám’ của họ đang bị lung lây ! Thế nhưng những nhận định họ ‘tóm tắc’ về bọn ‘thù nghịch phản động’ ( chưa nói trong hay ngoài đảng hé) đều rất chính xác, chứng tỏ bản thân họ hiểu quá rõ những ‘sự thật” ấy :

  (Trích) ‘…( ai đó tự ) thúc đẩy sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, mà trước hết và chủ yếu là suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” về tư tưởng chính trị….. làm cho nội bộ Đảng chia rẽ, tổ chức của Đảng rệu rã, bộ máy của Nhà nước lung lay và nguy cơ tự đánh mất vai trò lãnh đạo, tự sụp đổ sớm muộn cũng đến…
  … phủ nhận tính cách mạng, khoa học của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh….phủ định con đường đi lên xây dựng CNXH …..
  muốn có dân chủ thực sự cho người dân thì Việt Nam phải thực hiện chế độ “tam quyền phân lập”….cổ xúy cho xã hội dân sự và cho rằng “xã hội dân sự là hiện thân của tự do, dân chủ và những giá trị tốt đẹp trong xã hội”; “Hình thành xã hội dân sự độc lập về chính trị là điều kiện, tiền đề cho việc bảo đảm quyền con người”…
  “Cuộc chiến chống tham nhũng hiện nay là “cuộc chiến thanh trừng phe phái trong nội bộ Đảng”; “Chế độ một đảng cầm quyền là nguyên nhân sinh ra tệ tham nhũng”; “Tham nhũng là vấn đề thuộc bản chất của chế độ XHCN ở Việt Nam”…” hết) .

  Hì hì ! Không thể chính xác hơn – Chỉ có điều, nếu nói những điều trên là sai thì cần phân tích , vì sao ‘thù nghịch phản động’ chúng nói thế ? nói thế đúng chỗ nào ? sai chổ nào ?…vv . Họ đã không dám ‘phân tích’ vì tự biết quá thối nát, phân tích đến đâu thì’thù địch phản động’ lại đúng đến đấy nên….ngu gì ? . Thế nhưng, chỉ buộc tội mà không phân tích, giải thích thì tất nhiên chẳng thuyết phục được ai, ngược lại chỉ làm người ta thêm nghi ngờ, thêm khinh bỉ, chán ghét…như lâu nay mà thôi ! Hic!

  ———

  +TRÒ DIỄN QUANH ‘MINH QUÂN/ HÀO KIỆT’

  Chuyện nịnh hót và trò ‘bắt cô giáo quỳ’ rõ ràng không liên quan . Nhưng nếu khéo ‘mượn gió bẻ măng’ thì lại có ! Hì hì.

  Marx ghẻ tin rằng, thằng con bảo bối của ngài ‘thư ký luật rừng’ Hòa Thân, Hòa Thuận gì đó, mai này chính nó sẽ bắt cả cha mẹ ,anh chị em nó, quỳ dưới chân nó mà thôi !
  Ở đây, không phải luật nhân quả , ‘ác giả ác báo ‘ gì cả, mà chỉ là logic của cuộc sống đời thường mà thôi. Lòng đứa trẻ ấy đang có một ấn tượng khó phai mờ về quyền lực , học bằng bài học thực tế trước mắt mà chính cha nó dạy cho nó. Một mai khi có tiền và có quyền, nó xem điều ấy là đương nhiên, khi ‘quyền lực của nó’ bị cha mẹ nó thách thức, nó muốn cha mẹ nó quỳ xuống và cúi đầu xin lỗi…
  ( Thậm chí, dù vẫn yêu thương cha mẹ, nhưng khi bị thách thức, đứa bé ấy không có một phương cách ứng xử nào khác chỉ vì nó không được dạy ! Đây gọi là ‘mất dạy’ nhưng không mang ý chửi mắng…vì chúng không được ‘dạy’ điều đúng đắn ! )

  Quỳ, cúi đầu, mọp người … hay buông lời ca tụng, nịnh hót trơ tráo, …tất cả đều là các mức độ khác nhau thể hiện trạng thái chịu thua, quy phục…tìm kiếm an toàn, tránh bị hại bởi quyền lực ! Vì thế, có thể lấy ‘thằng con bảo bối’ của ngài thư ký rừng ấy, để suy ra những ‘đảng viên ‘ đang ngoan ngoãn mọp người trước Trọng/ Vượng…. Lú lão tổng múa ‘cẩu đầu đao hăng hái đả, diệt …, những kẻ nhúng chàm đều khó biết khi nào đường đao ấy quét ngang cổ mình, vì thế họ ca tụng nịnh hót trò múa đao ấy , tò ra ‘thua trước’… cho chắc ăn ! Nhưng, những nịnh hót ,ca tụng ‘đầu môi chót lưỡi’ giữa những kẻ rất thông thạo ‘nghệ thuật làm quan’ như bọn Việt cộng chúng, thì làm gì có ai tin ai ? Trọng xử phe Ba Dũng chấn động,ầm ỉ …còn ai lại không biết ?
  Khi “cờ vào tay’, chúng chẳng ngần ngại gì để bỏ tù những kẻ dám thách thức quyền lực của chúng . Họ mọp người hôm nay, để ngày mai họ ngẩng lên ‘ăn gan ruột Trọng’ đấy thôi ! – Sách kể lại, ngày Câu tiễn nước Việt thua, bị bắt về hầu vua Ngô Phù Sai. Sơ bị Phù Sai giết, Câu tiễn nổ lực tỏ dạ trung thành. Thậm chí, khi Phù Sai bệnh, Câu tiễu thực hiện một thứ ‘khổ nhục kế’ rất kinh hoàng là tình nguyện nếm phân Phù Sai để đoán bệnh, bốc thuốc ….giúp Phù Sai hết bệnh ! – Chiêu ‘ăn cứt’của Câu Tiễn quả nhiên ‘lợi hại’, làm Phù Sai xiêu lòng , Chỉ có Ngũ Viên biết lòng dạ Câu tiễn nên mới vào can Phù Sai :
  “ Đại vương sao nghĩ lầm vậy ? Con hổ mà thu mình lại thì tất là chực vồ, con cáo mà rụt cổ lại thì tất là định cắn. Vua Việt vào làm tôi Ngô, dẫu trong lòng oán hận, đại vương cũng không thể biết được. Bây giờ y cúi xuống mà nếm đống phân của đại vương , chắc đâu không có một ngày kia y ngẩng lên mà ăn gan ruột của đại vương? Đại vương không xét mà mắc mưu thì tất có ngày bị hại…”
  (Sau Phu Sai bị mắc mưu đến mức không nghe lời mà còn giết Ngũ Viên – Rồi Phù Sai bị Việt vương Câu tiễn giết, Ngô bị Việt tiêu diệt …)

  Bao kẻ đang ‘nếm phân’ của Trọng ? Chắc đông lắm….e rằng không đủ phân ! Bọn như Nhị Lê, nếu có dịp có khi lại xô Minh quân vào lò , nghi lắm ! Ha ha !
  ( Vâng ! Ngọn lửa Đảng trị, Đức trị hay lửa “Lê Nghĩa Liêm Sĩ’ gì đó trong lò của ‘Minh quân’, trước hết nên đốt bọn Củi nịnh bên cạnh ‘Minh quân trước’- Nhị Lê nên tự giác nhảy trước vào lò đi thôi , thế mới là người CS ‘trân trín’ ! )

 2. “Mục tiêu không bao giờ thay đổi của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa. Để đạt được mục đích ấy, chúng áp dụng nhiều âm mưu, thủ đoạn, trong đó có việc thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ta”.

  – Thật vô liêm sỉ. Cái gọi là “chế độ xã hội chủ nghĩa” chỉ là cái bánh vẽ của các tuyên giáo CSVN, mang ra lừa bịp nhân dân, cho chúng có cớ để cầm quyền, thống trị đất nước VN.
  Những kẻ mà hiện tại, chúng đã biết rằng phải “lừa bịp theo năng lực”, thì sẽ được “hưởng theo nhu cầu”! Chúng nó chẳng cần phải đợi đến khi có CN Cộng sản!
  Cứ sang các nước EU mà tìm hiểu, rồi so sánh xem chế độ của họ có “xã hội chủ nghĩa” hơn VN hay không, hay cái chế độ ở VN, đúng như cựu Ngoại trưởng Mỹ đã nhận xét rằng: chẳng thấy “CNXH” đâu, chỉ thấy một thứ “CN tư bản hoang dã”? Chúng nó không phải là CS, mà là những thằng Tư bản Đỏ!

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây