Hắn thấy về chiến tranh

Võ Ngọc Ánh

16-4-2020

Hắn sinh khi cuộc chiến người Việt dưới sự cai trị của đảng Cộng Sản quyết đánh thắng đồng bào bằng súng đạn của nước ngoài đã kết thúc hơn ba năm.

Hắn biết về chiến tranh qua những trang sử toàn thắng, Cộng Sản chính nghĩa, địch “ngụy”. Hắn phải học các tác phẩm truyện, thơ, nhạc… hừng hực đạo đức cùng máu hăng của cách mạng.

Hắn thấy về chiến tranh qua những hầm tránh đạn, giao thông hào chạy dọc theo xóm, nơi đặt súng máy ở Nổng Đế, Nổng Chùa… khi hắn đi giữ bò.

Hắn thấy về chiến tranh nơi vết thương trên cơ thể ba, thân mình cậu. Nơi những người đã mất một phần thân thể vì chiến tranh trong làng, trong xã.

Hắn thấy về chiến tranh vào tháng ba, bà nội làm đám giỗ cho bác hai, là người đã ngã xuống trong trận chiến cuối cùng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa tại tỉnh Quảng Tín.

Hắn thấy về chiến tranh qua những mảnh đạn, vỏ đạn còn nằm lại trên đất ngoài rẫy, rừng xóm, núi Mun… hắn lượm về đổi cà rem. Lâu lâu lại nghe làng kia, xã nọ có người chết vì chơi đạn còn sót lại thời chiến.

Hai vợ chồng và những đứa con trong cuộc chiến. Nguồn: Flickr

Hắn nghe kể về chiến tranh, chiến sự quê hắn xã Kỳ Bình, quận Tam Kỳ, tỉnh Quảng Tín (nay là xã Tam Thành, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) hơn 20 năm, cộng sản chưa bao giờ nếm được mùi chiến thắng trước nghĩa quân xã Kỳ Bình. Dù các xã xung quanh là vùng da beo, mất an ninh, hoặc ngày của quốc gia đêm thuộc về cộng sản…

Hắn thấy, hắn nghe về chiến tranh qua thông tin một chiều của bên thắng trận tại các bảo tàng. Ở những nơi này Mỹ – Ngụy độc ác, Cộng Sản chính nghĩa sáng ngời. Hàng loạt địa chỉ đỏ, nơi thể hiện cộng sản tài ba, gan dạ, Mỹ – Ngụy toàn bọn nhát cáy, ngu si.

Hắn thấy về chiến tranh hôm nay là cả một dân tộc sợ hãi dưới sự cai trị của đảng cộng sản cầm quyền. Đảng luôn đúng. Đảng quang vinh. Để khi đảng nhận ra, “Có sự lãnh đạo sai lầm” thì hàng trăm, hàng ngàn, chục ngàn người phải bỏ mạng, lâm cảnh tán gia bại sản, gia đình tan tác.

Hắn thấy về toàn thắng của chính nghĩa là cả dân tộc hơn 45 năm qua không hề có tự do, dân chủ… bị trói trong những giáo điều rỗng tuếch, phải học đạo đức giả dối, lý tưởng xa lạ trong một xã hội thực.

Hắn thấy về chiến thắng nơi người làm lãnh đạo chỉ cần cái thẻ đảng và biết phục tùng, không cần giỏi, kinh nghiệm… Là quyền lực nằm trong tay đảng và công an.

Hắn thấy về sự thống nhất để rồi lòng người Bắc – Nam vẫn đầy chia rẽ, ganh ghét, đố kỵ, nghi ngờ. Để người miền này thêm lý do để nghi ngờ miền kia. Người vùng này phải hơn vùng kia. Kiểu, “Tổng bí thư phải là người miền Bắc, có lý luận”. Là lúc mở ra để cái xấu được dịp lan đến mọi nơi trên đất Việt chứ không còn ở một huyện, một tỉnh, một vùng, một miền.

Chiến thắng bởi súng đạn là có thật, nhưng liệu đã chiến thắng trong lòng người, trong cái gọi là “giải phóng”?

“Giải phóng” chỉ là thời điểm ghi nhận cả dân tộc Việt đi lùi so với phần còn lại của thế giới.

Bình Luận từ Facebook

2 BÌNH LUẬN

 1. Et maintenant, j’appartiens aux Deux Côtés avec de Gens Honnêtes et Perdantes
  **************************************

  Les vieilles armes et les vieilles mémoires
  Seulement restent dans le Passé lointain
  Et l’Espoir et la Croyance partout, je regarde mon pays natal ​​de cette façon
  Mais maintenant, c’est seulement la Dictature Rouge pro-chinoise
  Qui bloque Liberté et Démocratie
  Et ralentit la reconstruction et la modernisation du Vietnam
  Il pleut encore sur le Drapeau rouge comme le Sang
  Flottant sur tout mon pays depuis 75 ans !
  Tant de choses que j’aurais faites
  Mais les obstacles ​​se trouvait sur mon chemin
  Et ils ​​m’ont gêné

  Et maintenant, j’appartiens aux Deux Côtés
  Avec de Gens Honnêtes et Perdantes

  J’ai regardé les points faibles ​​des deux côtés maintenant
  De haut en bas et toujours en quelque sorte
  Ce sont des illusions de désavantages dont je me souviens
  Mais je ne connais et sais vraiment pas les préjudices du tout
  Le Soleil et la Lune et grandes roues de l’Incarnation
  Dont nous nous sentons et ressentons la façon de danser étourdie
  Valsent harmonieusement dans l’Univers
  Et lorsque tout conte de fées est vrai
  Je regarde la Réconciliation Nationale de cette façon

  Et maintenant, j’appartiens aux Deux Côtés
  Avec de Gens Honnêtes et Perdantes

  Comme chaque conte de fées devient réalité
  Je regarde la Réconciliation Nationale de cette façon
  Mais maintenant c’est juste un autre spectacle
  Tu les laisses rire quand tu pars
  Et si tu tes en soucies, ne le leur fais pas savoir
  Ne te donne pas
  Et si vous vous souciez de ne pas les laisser savoir
  Ne pas se donner
  Car je regarde l’Amour et la Réconciliation Nationale des deux côtés maintenant
  De donner et prendre, et toujours en quelque sorte
  Car je regarde l’Amour et la Réconciliation Nationale des deux côtés maintenant
  De gagner et perdre, et toujours en quelque sorte
  Ce sont des illusions de l’Amour et l’Engagement
  Dont je me souviens
  Peut-être je ne sais vraiment pas
  De la Liberté et l’Action du tout
  Les Larmes, les Remords et le Sentiment fier et fautif
  Pour dire: “Je T’aime la Mère Vietnam” tout haut

  Et maintenant, j’appartiens aux Deux Côtés
  Avec de Gens Honnêtes et Perdantes

  Les Rêves et les Plans et les Absurdités
  J’ai regardé la Vie de cette façon
  Mais maintenant mes vieux ami(e)s agissent étrange
  Elles (ils) hochent la tête et disent
  Peut-être, j’ai beaucoup changé avec le Temps
  Mais quelque chose est perdu
  Et en échange quelque chose a acquise en vivant chaque jour
  Car je regarde l’Amour, la Vie
  Et la Réconciliation Nationale des deux côtés maintenant
  De gagner et perdre, et toujours en quelque sorte

  Et maintenant, j’appartiens aux Deux Côtés
  Avec de Gens Honnêtes et Perdantes

  Ce sont des illusions de l’Amour et l’Engagement
  Dont je me souviens
  Peut-être je ne sais vraiment pas
  De la Liberté et l’Action du tout
  Les Larmes, les Remords et le Sentiment fier et fautif
  Pour dire: “Je T’aime la Mère Vietnam” tout haut

  MILLIONS DE GENS HONNËTES VIETNAMIENS – TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

  And now I belong to Two Sides with Honest and Losing People
  **************************************

  Old weapons and old memories
  Only remain in the distant Past
  And Hope and Belief everywhere
  I look at my homeland this way
  But now it’s only the pro-Chinese Red Dictatorship
  Who blocks Freedom and Democracy
  And slows down the reconstruction and modernization of Vietnam
  It’s still raining on the Red Flag like Blood
  Floating all over my country for 75 years!
  So many things I would have done
  But the obstacles stood in my way
  And they bothered me

  And now I belong to the Two Sides
  With Honest and Losing People

  I look at the weak points on Both Sides now
  From top to bottom and always sort of
  These are illusions of disadvantages that I remember
  But I don’t know and really don’t know the harms at all
  The Sun and the Moon and big Wheels of the Incarnation
  Which we feel and feel the way of dancing dizzy
  Valse harmoniously in the Universe
  And when every fairy tale is true
  I look at National Reconciliation this way

  And now I belong to the Two Sides
  With Honest and Losing People

  As each fairy tale becomes reality
  I look at National Reconciliation this way
  But now it’s just another show
  You let them laugh when you leave
  And if you care, don’t let them know
  Don’t give yourself
  And if you care not to let them know
  Don’t give yourself
  Because I look at Love and National Reconciliation from both sides now
  To give and take, and always somehow
  Because I look at Love and National Reconciliation from both sides now
  To win and lose, and always somehow
  These are illusions of Love and Commitment
  Which I remember
  Maybe I really don’t know
  Freedom and Action at all
  Tears, Remorse and the Proud and Wrongful Feeling
  To say : “I love you Mother Vietnam” out and loud

  And now I belong to the Two Sides
  With Honest and Losing People

  Dreams and Plans and Nonsense
  I look at Life this way
  But now my old friends are acting strange
  They nod and say
  Maybe, I have changed a lot with Time
  But something is lost
  And in return something is gained by living every day
  Because I look at Love, Life
  And National Reconciliation on both sides now
  To win and lose, and always somehow

  And now I belong to the Two Sides
  With Honest and Losing People

  These are illusions of Love and Commitment
  Which I remember
  Maybe I really don’t know
  Freedom and Action at all
  Tears, Remorse and the Proud and Wrongful Feeling
  To say: “I love you Mother Vietnam” out and loud

  translated by MILLIONS OF VIETNAMESE HONEST PEOPLE – TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

 2. ” giải phong” là nhờ ơn bác hồ, ơn đảng, ơn trí thức xhcn miền bắc. Và trên hết là ơn bác Mao. Hãy luôn nhớ như vậy

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây