Thư ngỏ gởi Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Long Phạm, P.E.

Ngày 26 tháng 11 năm 2020.

Đức Thánh Cha Phanxicô

00120 Thành Vatican

Chủ đề: Yêu cầu khẩn cấp – Tập hợp Nhà thờ trong Đại dịch

Đức Thánh Cha kính mến,

Tòa án Tối cao Hoa Kỳ đã bác bỏ những hạn chế tạm thời đối với các cuộc tụ họp tôn giáo để bảo vệ Tu chính án thứ nhất chỉ bằng đa số nhờ một phiếu của thành viên mới nhất, Thẩm phán Amy Coney-Barrett. Tòa án tối cao Hoa Kỳ có thể coi tự do tụ họp tôn giáo là nhân quyền cao nhất, nhưng Giáo hội rao giảng quyền linh thiêng hơn nữa, đó là quyền sống của con người.

Quan điểm của Thiên Chúa giáo rằng phải tuyên dương sự sống từ khi thụ thai, không được tự tử và không chấp nhận án tử hình là trọng tâm của hệ thống tín ngưỡng của giáo lý. Nếu chúng ta muốn những người khác tuân theo những học thuyết này thì làm sao Giáo hội có thể tổ chức các cuộc tụ họp ở nhà thờ, từ đó tạo ra chỗ cho dịch siêu lây lan ra hàng loạt, nhất là thừa biết rằng virus đã lấy đi hàng trăm ngàn mạng người, chỉ riêng ở Hoa Kỳ?

Tạm thời hạn chế tụ tập đông người, chờ vaccine để khống chế dịch bệnh, để bảo vệ sức khỏe và tính mạng cho nhau, là giữ gìn sự thánh thiện của cuộc sống. Đòi hỏi quyền tự do tụ tập trong bối cảnh này là ích kỷ và tội lỗi. Những người mong muốn tụ tập trong thời kỳ đại dịch không thể coi trọng ý thích mình hơn nhu cầu giữ gìn sức khỏe và sinh mạng cộng đồng. Khi phó thác mình cho virus, con chiên Chúa còn gì dâng mình cho Chúa?

Chúng tôi tha thiết xin Đức Thánh Cha khẩn trương giải quyết tình trạng này và chỉ thị cho các nhà thờ không tụ tập trong nhà thờ trong thời kỳ đại dịch đang diễn ra, để tránh bớt tử vong và giữ lòng tôn trọng linh thiêng của sự sống.

Xin Đức Thánh Cha bao dung cho người viết khiêm tốn này.

Long Pham, P.E.

26462 San Ramon Way

Mission Viejo, CA 92692, USA

* Ông Phạm Long là một kỹ sư chuyên nghiệp, với bốn thập niên kinh nghiệm thiết kế các hệ thống an toàn để kiểm soát các vật liệu nguy hại và xả thải chất thải độc tại các cơ sở công nghiệp cho các công ty trong danh sách Fortune 500 và cơ sở hạ tầng Hoa Kỳ.

_____

Nguyên văn tiếng Anh:

November 26, 2020

His Holiness Pope Francis
00120 Vatican City

Subject: Urgent Request – Church Gathering during Pandemic

Holy Father,

The US Supreme Court has ruled out temporary restrictions on religious gatherings to protect the First Amendment by just one vote majority cast by the newest member, Justice Amy Coney-Barrett. The US Supreme Court may see personal liberty as the highest right, but the Church must preserve the most important right, which is the Holy right to life.

The Christian credos that one must proclaim life at conception, not commit suicide, and not accept the death penalty are central to our belief system. If we want others to abide by these doctrines as Christians do, how can the Church organize church gatherings, thereby creating a super-spreader location for mass infection, despite the knowledge that the virus has killed hundreds of thousands of people in the United States alone?

Temporarily restricting mass gatherings, waiting for vaccines to control the disease, to protecting health and each other’s lives are all in the spirit of preserving the sanctity of life.  Insisting in the right and freedom of gathering is selfish and sinful. Those who wish to gather during the pandemic should not be more important than the need to preserve health and life. What Christians have to entrust to God after they have offered themselves to the virus?

I am calling on the Holy Father to urgently address the situation and instruct churches not to hold in door gathering during the ongoing pandemic to save and respect lives.

Please forgive this humble writer,

Long Pham, P.E.*

26462 San Ramon Way

Mission Viejo, CA 92692

USA

* Mr. Pham is a Professional Engineer with several four decades of experience in designing safety systems to control hazardous materials and releases of toxic wastes at advanced industrial facilities for Fortune 500 companies and municipal facilities.

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây