Sửa đổi điều lệ đảng là đòi hỏi bức bách của cuộc sống

Nguyễn Ngọc Chu

18-5-2019

Mọi sự sửa đổi Điều lệ Đảng đều phải đặt quyền lợi của Dân tộc là quyền lợi toàn cục – trên tất cả mọi quyền lợi địa phương; Phải lấy Hiến pháp là quyền lực tối cao – bao trùm trên mọi quyền lực.

Trong Diễn văn khai mạc Hội nghị Trung ương 10 ngày 16/5/2019 TBT Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh tầm quan trọng của lý luận để xác định đường lối phát triển đất nước đến năm 2030 và xa hơn là 2045;

“Vậy chúng ta định hướng, hình dung ra nước ta vào năm 2030 sẽ là thế nào? Đến năm 2045, nước ta sẽ như thế nào? Đây là những vấn đề rất lớn, vô cùng khó.”

Tromng số đó TBT Nguyễn Phú Trọng đã nêu bật vai trò của 2 báo cáo chuyên đề: 1. Báo cáo về kinh tế – xã hội; 2. Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng. Ông nói:

“Nhưng báo cáo kinh tế – xã hội là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt cũng là 2 báo cáo chuyên đề đi sâu vào 2 lĩnh vực khó, phức tạp và đặc biệt quan trọng.”

Về báo cáo chuyên đề thứ 2 TBT đã đặt ra một câu hỏi quan trọng:

“Báo cáo chuyên đề thứ 2 rất quan trọng là báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và việc thi hành Điều lệ Đảng, để xem xét có cần thiết phải sửa đổi Điều lệ Đảng tại đại hội sắp tới hay không?”

Như vậy TBT Nguyễn Phú Trọng đã nêu ra một vấn đề lớn trước 200 UVTƯ tại Hội nghị Trung ương 10: Sửa đổi Điều lệ Đảng.

Đây là vấn đề mang tính lý luận then chốt. Mà nội dung sửa đổi của nó quyết định đến đường lối hành động của Đảng và ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của Dân tộc.

I. SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ ĐẢNG LÀ ĐÒI HỎI BỨC BÁCH CỦA CUỘC SỐNG

Điều lệ Đảng đầu tiên được thông qua 3/2/1930, gọi là Điều lệ vắn tắt với 9 điều. Tại hội nghị lần thứ nhất Đảng Cộng sản Đông Dương ngày 29/3/1935 thông qua Điều lệ Đảng với 59 điều, 8 chương. Đại hội Đảng Lao động Việt Nam lần thứ 2 năm 1951 thông qua Điều lệ Đảng với 71 điều, 13 chương. Qua 12 lần sửa đổi, Điều lệ Đảng hiện nay có 48 điều, 12 chương.

Trong phần mở đầu “Ðảng và những vấn đề cơ bản về xây dựng Ðảng” của Điều lệ Đảng hiện hành (thông qua ngày 19/01/2011 tại Đại hội XI) đã ghi rõ:

“Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc.

Mục đích của Đảng là xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, không còn người bóc lột người, thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản.

Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa trí tuệ của nhân loại, nắm vững quy luật khách quan, xu thế thời đại và thực tiễn của đất nước để đề ra Cương lĩnh chính trị, đường lối cách mạng đúng đắn, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân.”

Chỉ riêng “Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân” đã hoàn toàn không phù hợp với thời đại Công nghiệp 4.0. Từ đó để thấy sửa đổi Điều lệ Đảng thực sự là yêu cầu bức bách của cuộc sống.

II. SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ ĐẢNG NHƯ THẾ NÀO?

Sửa đổi Điều lệ Đảng là yêu cầu bức bách của cuộc sống là rõ ràng. Nhưng sửa đổi nội dung gì – mới là quan trọng. Bởi vì, chính nội dung sửa đổi sẽ quyết định đường hướng hoạt động của Đảng. Mà từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi Dân tộc.

1. Đây là thời điểm cần đến sự sáng suốt và dũng cảm của các UVTƯ Đảng. Sáng suốt thì đã rõ. Còn tại sao nói “dũng cảm”. Dũng cảm là dám nhìn vào sự thật và dám nói lên sự thật. Sự dũng cảm của các UVTƯ sẽ quyết định sửa đổi Điều lệ Đảng. Còn sự sáng suốt của các UVTƯ sẽ quyết định nội dung sửa đổi Điều lệ Đảng.

2. Đây là thời điểm cần sự sáng suốt và dũng cảm của hơn 4 triệu đảng viên. Biết sử dụng quyền đảng viên và dám hy sinh vì quyền lợi Dân tộc.

3. Ngoài các UVTƯ và toàn thể đảng viên, đây là thời điểm Đảng cần có những nhà lý luận sáng suốt và dũng cảm để sửa đổi Điều lệ Đảng. Cụ thể:

Đảng cần những nhà lý luận am hiểu thực tế, am hiểu xu thế thời đại, nhận biết được quy luật phát triển của tự nhiên và xã hội.

Hơn thế nữa, Đảng cần những nhà lý luận dám dũng cảm thừa nhận cái sai, dũng cảm sửa sai, dũng cảm hiến dâng cho điều mới đúng.

4. Cũng do vậy, đây cũng là thời điểm Đảng phải dũng cảm gạt bỏ sang bên tất cả những nhà lý luận ăn theo, nói theo; ký sinh trên tư tưởng của tiền nhân, không có sáng tạo riêng đã đành lại còn sợ hãi trước sự thật, nên không bao giò thấy được đường đi mới, và càng không bao giờ dám đi đường đi mới. Những nhà lý luận như thế chính là kẻ thù của Đảng.

5. SỬA ĐỔI NỘI DUNG GÌ? Sửa đổi tất cả những điều không phù hợp với thực tiễn, trái với quy luật tự nhiên và tiến bộ nhân loại.

Trong Điều lệ Đảng ghi rõ:

“Đảng Cộng sản Việt Nam… đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc”, “Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật”.

Cho nên, mọi sự sửa đổi Điều lệ Đảng đều phải đặt quyền lợi của Dân tộc là quyền lợi toàn cục – trên tất cả mọi quyền lợi địa phương; Phải lấy Hiến pháp là quyền lực tối cao – bao trùm trên mọi quyền lực.

Nhìn vào thời cuộc, biết rằng rất khó khăn, nhưng nói lên nguyện vọng là để tất cả cùng chung tay thay đổi – vì một quê hương giàu đẹp, vì một Tổ quốc hùng cường, vì một Dân tộc tự do bình đẳng.

Bình Luận từ Facebook

3 BÌNH LUẬN

  1. Ông Chu nên tới học hỏi bác Chu Mộng Long. ” không thể thay đổi bằng những cái đầu cũ nát”

  2. Theo tôi, điều lệ đảng cộng sản VN, nên nghi: các đảng Viên cộng sản phải dũng cảm xoá bỏ đặc quyền đặc lợi của mình, cụ thể là xoá bổ điều 4 hiến Pháp.

  3. “Mục đích của Đảng là xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, không còn người bóc lột người, thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản

    Mục đích thế nào thì xây dựng điều lệ như vậy . Mục đích là xây dựng chủ nghĩa xã hội thì xây dựng điều lệ theo kiểu đó . Không lẽ mục đích là xây dựng chủ nghĩa xã hội nhưng điều lệ lại cho phép đảng viên bóc lột thoải mái, & cùng hồ hởi phấn khởi phát triển kinh tế tư bẩn, lộn, nhơn ? Điều lệ Đảng kiểu đó thì tới cuối thiên niên kỷ cũng chưa chắc thấy được chủ nghĩa xã hội nằm đâu, mà chỉ thấy chủ nghĩa Mác & tư tưởng Hồ Chí Minh nằm lăn lóc ở xó xỉnh nào đó thui .

Comments are closed.