Nếu ký hiệp ước hòa bình, Bắc Triều Tiên sẽ phải ký với các nước nào?

FB Trương Nhân Tuấn

27-2-2019

Nếu một hiệp ước hòa bình được ký kết giữa Bắc Triều tiên và “bên thù địch” để “kết thúc chiến tranh”. Bắc Triều tiên sẽ phải ký với các nước (bên) nào?

Kết ước đình chiến ở Bàn Môn Điếm có chữ ký “hai bên” gồm 3 đai diện: đại diện của LHQ một bên và đại diện của TQ và Bắc Triều tiên một bên.

Lý ra chỉ có “hai bên”, gồm đại diện LHQ (mà thực ra là Mỹ) và Bắc Triều tiên. Vì phía Bắc Triều tiên là phía khởi động chiến tranh (xâm lược).

Trong chiến tranh (1950-1953), ban đầu quân TQ tham gia với tư cách “chí nguyện quân”. Tức trên danh nghĩa TQ không tham gia chiến tranh. Chỉ sau khi quân Đồng minh tái chiếm Seoul, tiến qua vĩ tuyến 38, sau cùng tiến qua sông Áp lục, biên giới thiên nhiên giữa TQ và Triều tiên. Mao Trạch Đông xem đây là sự “gây hấn”. TQ chính thức nhảy vào cuộc chiến. Vì vậy kết ước đình chiến có mặt của đại diện TQ, cùng với Bắc Triều

tiên, “một bên” trong cuộc chiến.

Nhưng hiệp ước hòa bình, nếu có ký kết, thì sẽ ký giữa Mỹ và Nam Hàn một bên, bên kia chỉ có Bắc Triều tiên mà thôi.

Mỹ, hay Nam Hàn, có thể “ký riêng” hiệp ước hòa bình với Bắc Triều tiên. Điều này là “thông lệ” trong bang giao quốc tế. (Trường hợp Hòa ước San Francisco, một số nước lựa chọn ký riêng hòa ước với Nhật).

TQ đã thiết lập bang giao với Mỹ cũng như Nam Hàn. Dĩ nhiên các bên không còn ở trong “tình trạng thù nghịch” như Triều tiên và các quốc gia khác.

TQ đã ký (hiệp ước hòa bình) rồi, còn ký chi nữa ?

Điều ghi nhận khác (thấy nhiều người viết sai), hai miền Nam, Bắc Hàn từ năm 1990 đều được gia nhập vào LHQ. Hai bên đều có “tư cách pháp nhân” là “quốc gia. Nhưng nếu ta xét các kết ước giữa Nam, Bắc Hàn, việc gia nhập LHQ của hai bên không có ý nghĩa là đất nước vĩnh viến chia đôi. Hai bên cam kết là việc gia nhập LHQ chỉ là phương tiện để thúc đẩy hai bên trong tiến trình thống nhứt đất nước. Tức là, bề ngoài hai nước là hai quốc gia độc lập có chủ quyền. Bề trong, hai bên vẫn là hai vùng lãnh thổ thuộc về một quốc gia duy nhứt.

Ý kiến khác (ngoài lề). Thực ra là một câu hỏi: vì sao LHQ can thiệp vào chiến tranh Nam, Bắc Hàn mà không can thiệp vào chiến tranh VN?

Câu trả lời đơn giản là, chiến tranh Triều tiên, miền Bắc đổ quân “giải phóng” miền Nam. Nhưng trước “quốc tế”, đây là cuộc “xâm lược” của miền Bắc. Trong khi chiến tranh VN, miền Bắc không chính thức “đánh”, mà chỉ “cách sơn đả ngưu” qua MTGPMN dưới chiêu bài “giải phóng”.

MTGPMN là chuyện “nội bộ” của VNCH. LHQ đâu có lý do, phải không?

Miền Bắc đã học bài học chiến tranh Triều tiên, vì vậy giành được chiến thắng.

Bình Luận từ Facebook