Trang chủ Tags Ngô Thị Hòa

Tag: Ngô Thị Hòa

Đơn khiếu nại – Kêu oan (Lần 1)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Kính gửi: - Ông Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư...