Trang chủ Tags Hồ Quý Ly

Tag: Hồ Quý Ly

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ (Phần 59)

Hồ Bạch Thảo 8-8-2021 Tiếp theo phần 1-58 59. Hồ Quý Ly và Hồ Hán Thương Quý Ly: Niên hiệu Thánh Nguyên Hán Thương: Niên hiệu Thiệu Thành...

Từ những sử liệu về thiên tài chế súng của Hồ Nguyên Trừng, liên...

Hồ Bạch Thảo 13-8-2018 Dã Ký , hay Dã Sử đều là công trình của cá nhân ghi chép về lịch sử. Khác với chính sử...