Trang chủ Tags Giản Định Đế

Tag: Giản Định Đế

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ (Phần 69)

Hồ Bạch Thảo 8-3-2022 Xem lại phần 1-68 69. Thời Giản Định Đế, Trần Quý Khoáng khởi nghĩa (tiếp theo). Tháng 3 năm Hưng Khánh thứ...

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ (Phần 68)

Hồ Bạch Thảo 21-2-2022 Xem lại phần 1-67 68. Thời Giản Định Đế, Trần Quý Khoáng khởi nghĩa Sau khi đại quân của Trương Phụ dẹp tan nhà...