Bàn về khái niệm tự do hiến định

    Đỗ Kim Thêm 14-12-2021 Định nghĩa Tự do hiến định là các quyền căn bản của người dân được hiến pháp quy định mà nhà nước có nhiệm vụ phải tôn trọng và bảo vệ. Hiện nay, tại hầu hết các quốc gia dân chủ phương Tây, các hiến quyền này đều có nội dung … Continue reading Bàn về khái niệm tự do hiến định