Câu đối Tết Canh-Tý

    Hà Sĩ Phu 21-1-2020 Yêu nước, phải Sáng lòng! Nhân quyền, không Miễn phí! 1- Câu đối vui đón năm Con Chuột. – Tối ba mươi, lịch đã định ngày, phải đón lũ Chuột nhắt, Chuột đồng, ngôn ngữ gọi đàn kêu…Chí …Chí! –  Sáng mồng một, lòng lo trừ họa, bèn mua chàng Mèo … Continue reading Câu đối Tết Canh-Tý