4T: Tư, Ta, Tàu, và Trump

    Jackhammer Nguyễn 23-8-2019 Tư là Bãi Tư Chính, Ta là Việt Nam Ta, Tàu là Trung Quốc, còn Trump là Tổng thống Mỹ. Suốt mùa hè năm nay bốn chữ ấy quyện vào nhau, lắp đầy những tranh luận của người Việt khắp năm châu. Chuyện là người Tàu cho tàu đi khảo sát địa … Continue reading 4T: Tư, Ta, Tàu, và Trump