Thế nào là phản bội? Ai phản bội?

    Trần Ngọc Thành 27-10-2018 “Nhân dịp” Giáo sư Chu Hảo bị kỷ luật đảng và một số trí thức, nhà văn nổi tiếng tại Việt Nam tuyên bố từ bỏ đảng công sản, tôi gửi lại bài viết về suy nghĩ của tôi từ 13 năm trước, đến các đảng viên công sản  đặc biệt … Continue reading Thế nào là phản bội? Ai phản bội?