Thoát Cộng là con đường cứu nguy dân tộc

FB Đỗ Ngà

20-7-2018

Nói đến chính trị là nói đến quyền lực công. Mà quyền lực công là gì? Quyền lực công là quyền lực nhà nước và quyền lực nhân dân được hiến định và đảm bảo sự thực thi của nó dưới sự điều khiển của một nhà nước.

Như vậy, người làm chính trị, nói cho cùng, họ là những người hành động nhằm mưu cầu cho mình quyền một mức độ quyền lực nào đó trong bộ máy nhà nước. Và dân biết quan tâm đến chính trị, thì nói cho cùng là dân biết đòi hỏi nhà nước phải thừa nhận quyền lực của mình bằng bản hiến pháp, và nhà nước phải thực thi đúng với những gì hiến pháp đã định.

Hiến pháp đúng nghĩa, nó là một bản khế ước xã hội, tức bản “hợp đồng giữa nhà nước và toàn dân” nhằm phân chia quyền lực giữa 2 bên. Nhà nước cần phải thực thi đúng pháp luật thì mới có nhà nước pháp quyền. Mà để đảm bảo tính pháp quyền trong nhà nước thì phải đảm bảo 2 yếu tố, thứ nhất là phải phân quyền trong tổ chức bộ máy nhà nước, thứ nhì là trao quyền lực cho nhân dân.

Ở Việt Nam, cả phân quyền cũng không và trao quyền lực cho nhân dân cũng không nốt. Chính vì thế đất nước nằm gọn trong tay một nhóm thiểu số. Điều này là vô cùng nguy hiểm. Khi số phận cả một dân tộc nằm trong tay nhóm thiểu số mà chính nhân dân lại không có chút quyền lực gì, thì nhân dân hoặc chỉ là đối tượng khai thác hoặc là một món hàng của nhóm thiểu số đó, hoặc cả 2 – vừa là đối tượng khai thác vừa là món hàng để đem bán. Và thực tế là như vậy.

Như đã nói ban đầu, cá nhân làm chính trị là mưu cầu quyền lực công, nhân dân biết quan tâm đến chính trị thì nhân dân mới có được quyền lực của mình. Trên thế giới không một dân tộc nào xa lánh chính trị mà hùng mạnh cả. Khi toàn dân chịu cúi đầu trước một thiểu số cầm quyền thì làm sao họ ngẩng cao đầu với thế giới? Đứng bên Trung Cộng mà không ngẩng đầu thì trước sau gì cũng bị nuốt. Đó là vì sao dân tộc này muốn thoát Trung thì phải thoát Cộng trước. Phải biết thoát Cộng bằng con đường quan tâm đến chính trị và sẵn sàng đòi hỏi quyền lợi. Chỉ có thế mới cứu dân tộc này khỏi cái chết trong tương lai.

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN

Comments are closed.